ΓΔ: 1445.14 -0.29% Τζίρος: 23.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:01:14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Entersoft: Με 99,62% η Unity Holding μετά τη δημόσια πρόταση

Απέκτησε 18.708.695 μετοχές, σε ποσοστό περίπου 62,36%, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς και ακολουθεί διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

H Unity Holding θυγατρική της Verdalite Limited κατέχει πλέον το 99,62% των μετοχών της Entersoft μετά και την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μετά ψήφου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης:

Η UNITY HOLDING COMPANY ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης την οποία υπέβαλε στις 29.03.2024 προς τους μετόχους της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών τους, ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστη, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 18.822.922 Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 62,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα €8,00 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς.

Σημειώνεται ότι η Δημόσια Πρόταση ήταν υποχρεωτική και η ολοκλήρωσή της υπόκειτο μόνο στην Αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, δηλαδή στη λήψη έγκρισης από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Εταιρείας από τον Προτείνοντα, την οποία ο Προτείνων έλαβε στις 04.07.2024. Ως εκ τούτου, η Αίρεση έχει πλέον πληρωθεί. Αναφέρεται σχετικώς ότι ο Προτείνων είχε, ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, λάβει την από 14.05.2024 έγκριση της Αρχής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 06.06.2024 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 11.06.2024 και έληξε την 09.07.2024. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 275 Μέτοχοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Βασικοί Μέτοχοι, αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 18.708.695 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 62,36% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών στον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, βάσει του υφιστάμενου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ήδη ο Προτείνων στην Εταιρεία και εκείνων που αντιστοιχούν στις Προσφερθείσες Μετοχές, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 29.885.773 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 99,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους αναμένεται να ξεκινήσει την ή περί την 12.07.2024. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 18/22.02.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει αυθημερόν τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχθέντων Μετόχων, μετά την αφαίρεση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών που αναφέρεται κατωτέρω, με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και στη συνέχεια, την ίδια ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ θα προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχθέντων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Δοθέντος ότι ο Προτείνων, κατά την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

i. θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., χωρίς καθυστέρηση μετά την Ολοκλήρωση και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως, και

ii. θα υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, να αποκτήσει χρηματιστηριακά, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση, άλλως μέχρι την τυχόν προγενέστερη αναστολή διαπραγμάτευσης των Μετοχών, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης των Μετοχών δυνάμει της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Για το σκοπό αυτό, ο Προτείνων, μέσω του οικείου Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα εισαγάγει στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από το άνοιγμα της συνεδρίασης την Παρασκευή 12.07.2024 και ένθεν, μία πάγια εντολή αγοράς έως 114.227 Μετοχών, στην τιμή των 8,00 Ευρώ ανά Μετοχή, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εντολές πώλησης Μετόχων της Εταιρείας κατά τη χρονική αυτή περίοδο κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων, οι οποίος θα κατέχει το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ