ΓΔ: 878.25 0.17% Τζίρος: 7.97 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:05:35 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Γεγονότα και εξελίξεις σαν σήμερα 29 Μαρτίου

Σαν σήμερα, το 1949, εγκαι­νιά­ζε­ται η διώ­ρυ­γα της Κο­ρίν­θου, ενώ το 1896 ο Σπύ­ρος Λούης κόβει το νήμα στο μα­ρα­θώ­νιο των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, με χρό­νο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευ­τε­ρό­λε­πτα.

1430 Ο Σουλ­τά­νος Μου­ράτ Β΄ μετά από τρι­ή­με­ρη πο­λιορ­κία κα­τα­λαμ­βά­νει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

1461 Ο «Πό­λε­μος των δύο ρόδων» στην Αγ­γλία βρί­σκε­ται στο απο­κο­ρύ­φω­μά του. Ο Εδουάρ­δος ο Δ’ της Υόρ­κης νικά στη μάχη του Τά­ου­τον και ανα­γο­ρεύ­ε­ται βα­σι­λιάς της Αγ­γλί­ας, πα­ράλ­λη­λα με τον Ερ­ρί­κο του Λάν­κα­στερ.

1553 Γεν­νή­θη­κε ο κρη­τι­κός ποι­η­τής, Βι­τσέν­τζος Κορ­νά­ρος («Ερω­τό­κρι­τος», «Η Θυσία του Αβρα­άμ»). Ομηρο της λαϊ­κής φι­λο­λο­γιας τον χα­ρα­κτή­ρι­σε ο Αδ. Κο­ρα­ής

1798 Δη­μιουρ­γεί­ται η χώρα της σο­κο­λά­τας, των ρο­λο­γιών και χρη­μα­το­κι­βώ­τιο των πλου­σί­ων του κό­σμου… η Ελ­βε­τία.

1799 Η Πο­λι­τεία της Νέας Υόρ­κης ψη­φί­ζει νόμο με στόχο τη στα­δια­κή κα­τάρ­γη­ση της δου­λεί­ας.

1823 Συ­γκρο­τεί­ται στο Άστρος Αρ­κα­δί­ας η Β’ Εθνι­κή Συ­νέ­λευ­ση υπό την προ­ε­δρία του Πε­τρό­μπεη Μαυ­ρο­μι­χά­λη, για να επι­κυ­ρώ­σει το πρώτο Ελ­λη­νι­κό Σύ­νταγ­μα.

1827 Στη Βιέν­νη, 20.000 άτομα συ­νο­δεύ­ουν τον Λού­ντ­βιχ φον Μπε­τό­βεν στην τε­λευ­ταία του κα­τοι­κία

1849 Η επαρ­χία Παν­τζάμπ των Ιν­διών προ­σαρ­τά­ται στη Βρε­τα­νι­κή Αυ­το­κρα­το­ρία, μετά την ήττα των Σιχ από τα «στρα­τεύ­μα­τα του στέμ­μα­τος».

1864 Η Αγ­γλία ανα­κοι­νώ­νει ότι πα­ρα­χω­ρεί τα Επτά­νη­σα στην Ελ­λά­δα, ως προί­κα στον νέο βα­σι­λιά Γε­ώρ­γιο Α’.

1870 Γεν­νή­θη­κε ο Παύ­λος Μελάς, στρα­τιω­τι­κός, από τους ορ­γα­νω­τές του Μα­κε­δο­νι­κού Αγώνα

1871 Εγκαι­νιά­ζε­ται το θέ­α­τρο Άλ­μπερτ Χολ του Λον­δί­νου από τη βα­σί­λισ­σα Βι­κτό­ρια.

1896 Ο Σπύ­ρος Λούης κόβει το νήμα στο μα­ρα­θώ­νιο των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Χρό­νος: 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευ­τε­ρό­λε­πτα.

1926 Γεν­νή­θη­κε ο στι­χουρ­γός Κώ­στας Βίρ­βος

 

1928 Κυ­ρώ­νε­ται το λε­γό­με­νο τρι­με­ρές δά­νειο ή «δά­νειο στα­θε­ρο­ποί­η­σης»

 

1929 Η κυ­βέρ­νη­ση του Ελευ­θέ­ριου Βε­νι­ζέ­λου υπο­βάλ­λει για συ­ζή­τη­ση στη Βουλή το σχέ­διο του Νόμου «για την υπε­ρά­σπι­ση του κοι­νω­νι­κού κα­θε­στώ­τος», το πε­ρι­βό­η­το Ιδιώ­νυ­μο.

Από το βήμα της Βου­λής ο ίδιος ο Βε­νι­ζέ­λος τό­νι­σε: «Πι­στεύω, λοι­πόν, ότι θα με ακού­ση ο ερ­γα­τι­κός κό­σμος, όταν του είπω: ”Πρό­σε­ξε, μην πα­ρα­συρ­θείς, από τους κομ­μου­νι­στάς εις τον αγώνα αυτόν, ο οποί­ος φαί­νε­ται, ότι ετοι­μά­ζε­ται και εις την μάχην αυτήν, η οποία πρό­κει­ται να δοθή”. Το κρά­τος εκ­προ­σω­πού­με­νον από την κυ­βέρ­νη­σιν, την νό­μι­μον, και έχον, ως ελ­πί­ζω, υπο­στή­ρι­ξιν όλου του πο­λι­τι­κού κό­σμου, θα αντι­τα­χθή κατά τοιαύ­της επα­να­στα­τι­κής ενερ­γεί­ας προς ανα­τρο­πήν του ελευ­θέ­ρου πο­λι­τεύ­μα­τος, θα την κτυ­πή­ση με όλα τα μέσα, τα οποία δια­θέ­τει επί τη βάσει των κει­μέ­νων νόμων» (902.​gr).

 

1943 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Βαγ­γέ­λης Πα­πα­θα­να­σί­ου

1949 Εγκαι­νιά­ζε­ται η διώ­ρυ­γα της Κο­ρίν­θου

1950 Αρ­χί­ζει στο Α’ Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθη­νών η δίκη των υπευ­θύ­νων της εφη­με­ρί­δας Μάχη. Αιτία υπήρ­ξε η αρ­θρο­γρα­φία της εφη­με­ρί­δας γύρω από τα βα­σα­νι­στή­ρια και τις φρι­κτές συν­θή­κες κρά­τη­σης στη Μα­κρό­νη­σο. Η δίκη ανα­βλή­θη­κε.

1950 Η εται­ρία RCA κα­τα­σκευά­ζει την πρώτη έγ­χρω­μη τη­λε­ό­ρα­ση

1960 Στη Διά­σκε­ψη για το Ναυ­τι­κό Δί­καιο ο Ελ­λη­νας αντι­πρό­σω­πος Α. Βλά­χος δη­λώ­νει ότι «αν και θα ήταν επω­φε­λής για τη χώρα μας η επέ­κτα­σις των χω­ρι­κών υδά­των, γιατί θα εξα­σφα­λι­ζό­ταν απο­κλει­στι­κά και αναμ­φι­σβή­τη­τα εκ μέ­ρους της Ελ­λά­δος έλεγ­χος του Αι­γαί­ου, σκέ­ψεις γε­νι­κής φύ­σε­ως ήγα­γαν την Ελ­λά­δα στο να απορ­ρί­ψει τα όρια των 12 μι­λί­ων, με την πε­ποί­θη­ση ότι τα όρια των 6 μι­λί­ων είναι η ορθή λύση»

1967 Πε­θαί­νει ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της Καρλ Ορφ

1967 Οι εν­δο­α­στι­κές αντι­θέ­σεις και συ­γκρού­σεις συ­νε­χί­ζο­νται στο δρόμο προς τη στρα­τιω­τι­κή δι­κτα­το­ρία: η κυ­βέρ­νη­ση Πα­ρα­σκευό­που­λου ανα­τρέ­πε­ται από την ΕΡΕ

 

1974 Το δια­στη­μό­πλοιο «Μά­ρι­νερ 10» παίρ­νει τις πρώ­τες κο­ντι­νές φω­το­γρα­φί­ες απ’ τον πλα­νή­τη Ερμή.

1979 Πέ­θα­νε ο Νίκος Πεν­τζα­ρό­που­λος, διε­θνής πο­δο­σφαι­ρι­στής του Πα­νιω­νί­ου, για πολ­λούς ο κο­ρυ­φαί­ος έλ­λη­νας τερ­μα­το­φύ­λα­κας, ο επο­νο­μα­στείς και «Ήρωας του Τά­μπε­ρε». (Γεν. 17/1/1927)

1993 Αρ­χί­ζει στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κα­κουρ­γη­μά­των της Αθή­νας η δίκη του Γιώρ­γου Κο­σκω­τά και 26 ακόμα ατό­μων. Η υπό­θε­ση αφορά στην υπε­ξαί­ρε­ση 32 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών από την Τρά­πε­ζα Κρή­της και την εισ­ροή 12,1 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών από αυτά στην εκ­δο­τι­κή εται­ρία «Γραμ­μή».

1996 Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών της Πά­τρας, ο ισο­βί­της Νίκος Κο­εμ­τζής, ο οποί­ος είχε εκτί­σει 23 χρό­νια κά­θειρ­ξης για τη δο­λο­φο­νία τριών αστυ­νο­μι­κών, το 1973.

 

2005 Πέ­θα­νε ο ποι­η­τής Μίλ­τος Σα­χτού­ρης.

2011 Πε­θαί­νει ο θε­α­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Ιά­κω­βος Κα­μπα­νέλ­λης. Στη διάρ­κεια της Κα­το­χής συμ­με­τεί­χε στην Αντί­στα­ση, συ­νε­λή­φθη από τους Γερ­μα­νούς (1943) και οδη­γή­θη­κε στο στρα­τό­πε­δο συ­γκέ­ντρω­σης Μα­ουτ­χά­ου­ζεν (έως 5/5/1945). Η κα­θο­ρι­στι­κή αυτή εμπει­ρία του κα­τα­γρά­φε­ται στο βι­βλίο «Μα­ουτ­χά­ου­ζεν», ενώ επη­ρέ­α­σε όλο το έργο του.

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Γεγονότα και εξελίξεις σαν σήμερα 17 Απριλίου

Σαν σήμερα, το 1961, ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύεται με το Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού για τα «Παιδιά του Πειραιά», που ερμήνευσε η Μελίνα Μερκούρη στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή», σε σκηνοθεσία Ζιλ Ντασέν.