ΓΔ: 1480.09 -1.09% Τζίρος: 161.72 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Stocks, Markets, Xrimatistirio, Agores
Φωτο: Shutterstock

Sunrise Mezz: Προχωρά σε νέα διανομή, με ταμείο 10,9 εκατ. έκλεισε το 2023

Το 2023 η εταιρεία έλαβε συνολικά κουπόνια ύψους 19,7 εκατ. ευρώ, ενώ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νέα διανομή μετρητών στους μετόχους της.  Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο 2024 η εισέπραξε επιπλέον έσοδα 1,2 εκατ. από κουπόνια.

Τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2023 ανακοίνωσε η Sunrise Mezz με την εταιρεία να εμφανίζει κέρδη ενώ στις 31.12.23 το ταμείο διαμορφώθηκε σε 10,9 εκατ. ευρώ. Το 2023 η εταιρεία εισέπραξε συνολικά κουπόνια ύψους 19,7 εκατ. ευρώ γεγονός που της επιτρέπει να προχωρήσει σε νέα διανομή μετρητών στους μετόχους της το 2024.  Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο 2024, η εισέπραξε επιπλέον έσοδα 1,2 εκατ. από κουπόνια.

Η εικόνα των μεγεθών της Sunrise Mezz το 2023

Ποσά σε ευρώ εκατ.31/12/202331/12/2022
Λειτουργικά κέρδη / (Ζημιές) 3,9-0,7
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 4-0,7
Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) για την περίοδο 4-0,7
ποσά σε ευρώ εκατ. 31/12/202331/12/2022
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6,822,4
Ταμείο 10,92,1
Σύνολο ενεργητικού 17,824,6

Η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της SunriseMezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 12 Απριλίου 2024, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023. H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 44% των Ομολογιών Μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των Ομολογιών Χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Sunrise, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία (οι «Ομολογίες»).

Στις 12 Ιουλίου 2023, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €10.503.085 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από €0,14 σε €0,0812 εκάστη. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε σε €14.504.260, καθώς το ποσό των €10.503.085 επιστράφηκε τοις μετρητοίς στους μετόχους. Σε συνέχεια των ανωτέρω, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους (€ 0,0588 ανά μετοχή).

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες.

Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2023). Για το οικονομικό έτος 2023, η Εταιρεία έχει λάβει έσοδα από κουπόνια αξίας €19,7 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει.

Περαιτέρω, κατά τον Φεβρουάριο 2024, η Εταιρεία εισέπραξε έσοδα €1,2 εκατ. από κουπόνια.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων. Λαμβάνοντας υπόψη τα κουπόνια που εισπράχθηκαν από τις Ομολογίες και τις εκτιμώμενες μελλοντικές υποχρεώσεις και έξοδα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη ΕΓΣ διανομή σε μετρητά προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2024, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Sunrise I και Sunrise II, τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οργανικά κέρδη 48,8 εκατ. και αύξηση όγκου πωλήσεων για την ElvalHalcor

Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 190,0 εκατ. ευρώ ως επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν από επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την επιβράδυνση των επενδύσεων.