ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Terna Energeiaki, APE, Ananeosimes Piges, Evoia, Evia
Πηγή: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Τέρνα Ενεργειακή: «Έτρεξαν» με 10% τα έσοδα, αύξηση 8,3% στα EBITDA

Η αύξηση των μεγεθών ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος λόγω της σταδιακής ηλέκτρισης του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα –του μεγαλύτερου αιολικού έργου στην Ελλάδα.

Με ώθηση από τη συνεχή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, η Τέρνα Ενεργειακή πέτυχε το 2023 αύξηση των εσόδων της κατά 10% και της προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας κατά 8,3%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,51 ευρώ.

Η αύξηση των μεγεθών ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος λόγω της σταδιακής ηλέκτρισης του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα – του μεγαλύτερου αιολικού έργου στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 327MW, όπως σημειώνει η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του 4ου τρίμηνου του έτους (του πρώτου τριμήνου πλήρους λειτουργίας του αιολικού συμπλέγματος Καφηρέα) τα έσοδα και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία σημείωσαν αύξηση κατά 16,0% και 41,2% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Στο ίδιο πλαίσιο και σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα διοικητικά έξοδα, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το σύνολο του έτους αυξήθηκαν σε €0,51έναντι €0,17 το 2022.

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.224MW στο τέλος του έτους (έναντι 906MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα, το οποίο το 2024 θα καταγράψει το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του και συμβολής του στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Επίσης, βρίσκεται πλέον σε πλήρη εμπορική λειτουργία το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και προχωρά με εντατικό ρυθμό η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680 MW). Εντός της περιόδου 2024-25 ο Όμιλος προγραμματίζει την ολοκλήρωση 10 νέων έργων (κυρίως φ/β πάρκα) συνολικής ισχύος άνω τον 600 MW σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων συνολικής ισχύος άνω των 3,5 GW και διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή. Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, η συνολική ισχύς αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,0 GW κατά το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. 

Όσον αφορά στον συντελεστή φόρτισης (loadfactor) αυτός διαμορφώθηκε σε 28,6% για το σύνολο του έτους έναντι 31,7% για το 2022, κυρίως λόγω των ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν στην χώρα κατά το πρώτο μέρος του έτους, ενώ παρατηρήθηκε μια ομαλοποίηση τους κατά το δεύτερο μισό.

Η στοχαστικότατα των ανεμολογικών συνθηκών είναι συμβατή με την παραγωγή αιολικής ενέργειας και λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε μοντέλο πρόβλεψης, χωρίς να επηρεάζεται η μακροχρόνια απόδοση των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο,η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά το 2023 ανήλθε σε 2.586 GWh σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% σε συνέχεια της λειτουργίας των νέων έργων από το δεύτερο μισό του έτους. 

Τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €327,8 εκατ. έναντι €298,0 εκατ. το 2022. Τα έσοδα από πωλήσεις ΑΠΕ ανήλθαν σε €249,9 εκατ. έναντι € 236,2 εκατ. σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων ενέργειας, ενώ τα έσοδα του τομέα ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων (διαχείριση απορριμμάτων και ηλεκτρονικό εισιτήριο) σε € 31,4 εκατ. έναντι € 21,5 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τέλος η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε έσοδα € 46,5 εκατ. έναντι € 40,3 εκατ. για το 2022. 

Σε επίπεδο κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA) για το 2023 διαμορφώθηκε σε €178,4 εκατ. ευρώ έναντι € 164,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το 2023 διαμορφώθηκαν σε €64,6 εκατ. έναντι € 69,7 εκατ. για το 2022, επηρεασμένα από υψηλότερες αποσβέσεις και χρηματοδοτικά έξοδα λόγω νέων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €62,1 εκατ. έναντι €21,7 εκατ. για το 2022. Η αύξηση των καθαρών κερδών χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες οφείλεται στο κόστος αποτίμησης του προγράμματος από την δωρεάν διάθεση μετοχών που αναγνωρίστηκε κατά ΔΠΧΑ 2, στο πλαίσιο του οποίου η δαπάνη που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2022 ανήλθε σε € 48,8 εκατ., έναντι επιβάρυνσης € 0,6 εκατ., το 2023.

tenerg_2023

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου για το έτος ανήλθαν σε 134,2 εκατ., έναντι € 110,2 εκατ. της χρήσης 2022 σε συνέχεια της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Την 31/12/2023, οι επενδύσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθαν σε € 205,8 εκατ. σχετιζόμενες κυρίως με την ολοκλήρωση του αιολικού συμπλέγματος Καφηρέα και του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας. Η συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαρκώς αυξανόμενα έσοδα και κερδοφορία σε μακροχρόνια βάση.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε  € 47,7 εκατ., έναντι € 35,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια κυρίως της ενσωμάτωσης δανείων σχετιζόμενων με το έργο του Καφηρέα. Tο μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σε 4,5% (έναντι 3,9% για το 2022), ενώ το 82% του συνολικού δανεισμού έχει είτε σταθερό επιτόκιο είτε είναι αντισταθμισμένο με παράγωγα προστατεύοντας την κερδοφορία στο τρέχον επιτοκιακό περιβάλλον. Τέλος το 78% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία (non-recoursedebt).

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ιγυής, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες καταθέσεις, διαμορφώθηκαν σε € 322,5 εκατ., ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 1.167,1 εκατ.. Η καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώνεται την 31/12/2023 στο επίπεδο των € 844,6 εκατ. έναντι € 669,3 εκ. την προηγούμενη χρήσημε τον αντίστοιχο συντελεστή μόχλευσης (NetDebt/adj.EBITDA) στο 4.7x (έναντι 4.1x για το 2022).

Όσον αφορά στο μέρισμα για τη χρήση του έτους 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει και θα προτείνει προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GEK TERNA, TERNA ENERGIAKI, George Peristeris, Giorgos Peristeris
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Masdar και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνάπτουν ιστορική συμφωνία αξίας 3,2 δισ.

Ο Γ. Περιστέρης, επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόνισε: «Η συμφωνία με τη Masdar αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και τις προοπτικές της». Στα 20 ευρώ ανά μετοχή το τίμημα για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Terna-omilos-Kopelouzou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε Τέρνα Ενεργειακή, όμιλο Κοπελούζου οι πρώτες άδειες για πιλοτικά υπεράκτια

Οι άδειες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης και ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ.
Terna Energeiaki, APE, Ananeosimes Piges, Evoia, Evia
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Έτοιμη να διευρύνει το αποτύπωμά της στις ΑΠΕ

Ο όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πλάνο έχοντας υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία με ορίζοντα υλοποίησης το 2025/26, ενώ προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών.
Terna Energeiaki, Ananeosimes Piges Energeias, APE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 23,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο

Η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου, και αναμένεται σημαντική ενίσχυση των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας στο επόμενο διάστημα. Στα 145,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος του εξαμήνου.
Terna Energeiaki, Ananeosimes Piges Energeias, APE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 73,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο 2023

Η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου είχε αυξηθεί σε 1.141MW μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ προχωρούν τα υπόλοιπα έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό που είναι έτοιμα προς κατασκευή. Στα 43,3 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία.