ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:53:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση 29,4% στα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο

Στόχος της τράπεζας είναι η καταβολή μερίσματος στους μετόχους, ποσού 80 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2023, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου.

Αύξηση 29,4% στα καθαρά κέρδη του κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς για το α' τρίμηνο του 2024. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το α' τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 518 εκατ., +16% σε ετήσια βάση, με ανθεκτικά επιτοκιακά περιθώρια πελατείας. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,1%

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ1 | ΟΜΙΛΟΣ (€εκατ.) 1ο 3μ 20241o 3μ 2023 4o 3μ 2023 
Καθαρά Έσοδα Τόκων 518447537
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών2 145122144
Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές3-43210
Αποτέλεσμα από λοιπά λειτουργικά έσοδα (πλέον μερίσματος)4-23-110
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων -193-203-196
Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων Εξομαλυμένα 442374526
Οργανικό Κόστος Κινδύνου -46-75-53
Λοιπές Προβλέψεις (συμπερ. έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς) -6-21-47
Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων Εξομαλυμένα 390278426
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) Εξομαλυμένα5 279204326
Έκτακτα Στοιχεία και εξομαλυμένος φορολογικός συντελεστής6 -46-24-115
Καθαρά Κέρδη Μετόχων 233180211

Σημειώσεις: 1. Τα στοιχεία αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε εξομαλυμένη βάση, 2 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια και έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες. 3 Το καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές το 1ο τρίμηνο 2024 περιλαμβάνει ζημία €8 εκατ. που αφορά στην επαναγορά €294 εκατ. του ομολόγου Tier 2 2019 στο 102% σε συνέχεια δημόσιας προσφορά τον Ιαν.24. 4 Τo αποτέλεσμα από λοιπά λειτουργικά έσοδα για το 1ο τρίμηνο 2024 και οι λοιπές προβλέψεις ενσωματώνουν χρεώσεις που σχετίζονται με την αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις που αφορούν στη θυγατρική του Ομίλου Picar. 5 Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη υπολογίζονται υπό την παραδοχή του εξομαλυμένου φορολογικού συντελεστή για το έτος 2023 (εφαρμόζεται στο 26% βάσει των παραδοχών του Επιχειρηματικού Πλάνου 2023). Για το 1ο τρίμηνο 2024, τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη περιλαμβάνουν επίσης φορολογικό συντελεστή ύψους 29% στα έκτακτα στοιχεία (ανάλυση στο αντίστοιχο στοιχείο ΕΔΜΑ). 6 Τα έκτακτα στοιχεία και οι εξομαλύνσεις φορολογικού συντελεστή αναλύονται στην ενότητα των ΕΔΜΑ.

Το 1ο τρίμηνο σηματοδοτεί ένα τρίμηνο ποιοτικής κερδοφορίας, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,21 ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 16,5%, έναντι στόχων για περίπου 0,80 ευρώ και 14% αντίστοιχα για το σύνολο του 2024, σημειώνει η Πειραιώς στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.

  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 518 εκατ., +16% σε ετήσια βάση, με ανθεκτικά επιτοκιακά περιθώρια πελατείας. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,1%
  • Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 145 εκατ., αυξημένα κατά 19% σε ετήσια και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, οδηγούμενα κυρίως από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής
  • Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 193 εκατ., -5% σε ετήσια βάση, λόγω των συνεχιζόμενων ενεργειών ενίσχυσης αποτελεσματικότητας
  • Ιστορικά χαμηλό οργανικό κόστος κινδύνου στις 51 μονάδες βάσης. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο των 17 μονάδων βάσης.
  • Σταθερή ποιότητα ενεργητικού με τον δείκτη NPE στο 3,5%, και κάλυψη NPE στο 60%, ενισχυμένη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.
  • Καλή εκκίνηση στις εκταμιεύσεις δανείων, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €2,1 δισ. ή +6% σε ετήσια βάση. Αντισταθμιστικά επέδρασαν οι υψηλές αποπληρωμές (2,3 δισ.) λόγω της αναμενόμενης εποχικότητας του 1ου τριμήνου. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ετησίως σε 30,0 δισ., με σημαντική ροή έργων προς χρηματοδότηση τους επόμενους μήνες.
  • Η παραγωγή οργανικού κεφαλαίου ανήλθε σε 0,8%, προ έκτακτων στοιχείων και πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,4% τον Μαρ.24, συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για 25% διανομή μερίσματος. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 26,0% τον Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με εποπτική απαίτηση 24,9% τον Ιανουάριο 2025.
  • Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 8% σε τριμηνιαία και 33% σε ετήσια βάση, στα €10,0 δισ., λόγω εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια και private banking.
  • Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας 241% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 62%.

«Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για την Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του έτους. Κατά το 1ο τρίμηνο παρουσιάσαμε ένα ακόμη σύνολο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας 0,21 ευρώ κέρδη ανά μετοχή και 16,5% απόδοση κεφαλαίων» σχολιάζει ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

«Η Πειραιώς πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και ενίσχυση των κεφαλαίων της, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση πιστωτικού κινδύνου.

Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, με τα καθαρά έντοκα αποτελέσματα να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες προς το ενεργητικό στις 76 μονάδες βάσης το 1ο τρίμηνο. Οι προσπάθειές μας για λειτουργική αποτελεσματικότητα διαμόρφωσαν τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 29%, μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά για ακόμη ένα τρίμηνο.

Το σημαντικότερο επίτευγμα αυτών των αποτελεσμάτων ήταν το κόστος κινδύνου, το οποίο υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 17 μονάδων βάσης, ή 51 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE διατηρήθηκε στο 3,5% και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις στο 60%.

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, με ισχυρή ροή έργων προς χρηματοδότηση τους προσεχείς μήνες. Η πρωταγωνιστική μας θέση στην αγορά επιβεβαιώνεται από τις εκταμιεύσεις μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος «Σπίτι μου», οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται σε περίπου 0,5 δισ. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν στα 10,0 δισ. το 1ο τρίμηνο, λόγω της εκτεταμένης τεχνογνωσίας μας σε αυτόν τον τομέα.

Το 1ο τρίμηνο αποτέλεσε ένα τρίμηνο ορόσημο στην ιστορία της Τράπεζας, καθώς η Πειραιώς επέστρεψε σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικοποίησης με την επιτυχημένη προσφορά του 27% του μετοχικού μας κεφαλαίου, το οποίο κατείχε το ΤΧΣ. Το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής ανήλθε σε 1,35 δισ., αποτελώντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή ιδιωτικοποίησης τράπεζας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται στα 11 δισ., πέρα από κάθε προσδοκία.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου, καθώς το 2024 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά, μετά από 16 χρόνια, κατά την οποία η Πειραιώς θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά στους μετόχους της, ποσού περίπου 80 εκατ. για τη χρήση 2023. Η σχετική αίτηση για έγκριση έχει υποβληθεί στην ΕΚΤ στα μέσα Απριλίου, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου. Παράλληλα, η παραγωγή κεφαλαίου στο τρίμηνο οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 13,7%, ενσωματώνοντας αυξημένη πρόβλεψη 25% για διανομή μερίσματος στους μετόχους μας από τα κέρδη του 2024.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα
την ελληνική οικονομία.»

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Ορόσημο η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 14 χρόνια

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας με αφορμή την αναβάθμιση από την Moody's σημείωσε ότι αντανακλά τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση της ομάδας και την στρατηγική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια αποφάσισε η ΓΣ της Πειραιώς

«Το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο, γεμάτη με δυναμικές εξελίξεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο κ. Χατζηνικολάου. «Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας αποτυπώθηκε στις εξελίξεις του 2023» τόνισε ο κ. Μεγάλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήρε η snappi της Πειραιώς

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της τράπεζας που αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια να αναδειχθεί σε πόλο του νέου τραπεζικού τοπίου στην Ευρώπη» τόνισε ο Χρ. Μεγάλου, πρόεδρος του ΔΣ της snappi και CEO της Πειραιώς.
PiraeusEvent_Photo
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλου: Σχεδιάζουμε το μέλλον και αλλάζουμε την εταιρική μας ταυτότητα

Όπως τόνισε ο CEO της τράπεζας: «Στην Πειραιώς οδηγούμε τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις στην Ελλάδα».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρ. Κάπλαν: Το ασταθές γεωπολιτικό σκηνικό και η σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας

Προσκεκλημένος σε εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς ο κορυφαίος διανοητής. Πώς περιέγραψε το σημερινό γεωπολιτικό σκηνικό. Εξήρε το έργο του Αμερικανού συγγραφέα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στη δεύτερη θέση των χρηματοδοτήσεων της ναυτιλίας το 2023

Σύμφωνα με την μελέτη της Petrofin Research η Eurobank κατέχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Μειώθηκε κατά 2% η τραπεζική χρηματοδότηση πλοίων για την ελληνική ναυτιλία το 2023.