Φώτο: Pixabay

«Γρ. Σαράντης»: Απορροφά την κυπριακή θυγατρική του

Την έναρξη των διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης ανακοίνωσε η εταιρεία «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ» με την κατά 100% θυγατρική κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «GR Sarantis Cyprus Limited».

Την έναρξη των διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης ανακοίνωσε η εταιρεία «Γρηγόρης Σαράντης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών, Ενδυμάτων, Οικιακών και Φαρμακευτικών Ειδών».

Συγκεκριμένα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της κατά 100% θυγατρικής κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «GR Sarantis Cyprus Limited» (η «απορροφούμενη»).

Η διασυνοριακή συγχώνευση θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3777/2009, των άρθρων 7-21 και 30-35 του ν. 4601/2019 (δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικής), καθώς και του κυπριακού «περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ.113)», όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις σχετικές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, και βάσει της λογιστικής κατάστασης της απορροφούμενης, με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2019.

Η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σαράντης: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών

Μέγιστος συνολικός αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν είναι το 10% κατά ανώτατο όριο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, υπολογιζομένων και των έως σήμερα 2.764.904 αποκτηθεισών μετοχών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σαράντης: Καταβολή καθαρού μερίσματος 0,1586€/μετοχή για τη χρήση 2019

Το μέρισμα, που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16701 ευρώ.