Φώτος: ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Χαϊδεμένος: Συμμετοχή σε διαγωνισμό για την παραγωγή σχολικών βιβλίων

Το πρόγραμμα είναι συνολικής αξίας 4,11 εκατ. ευρώ και ο διαγωνισμός γίνεται από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία υπό την αιγίδα του υπ. Παιδείας.

Τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό για την παραγωγή σχολικών βιβλίων για την περίοδο 2021 - 2022 τον οποίο έχει προκηρύξει η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχείριση «Διοφάντος» (η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του υπ. Παιδείας) ανακοίνωσε η εταιρεία Χαϊδεμένος. 

Το έργο είναι συνολικού αξίας 4,11 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως και τις 22 Ιουλίου. 

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της: «Η εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του ΠΔ 82/1996, όπως ισχύει σήμερα, ότι προτίθεται είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, και ειδικότερα στον ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2021-2022 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με αριθμό Διακήρυξης Π520/11.6.2020, που προκήρυξε το υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. ‘'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ''», για την παραγωγή σχολικών βιβλίων σχολικού έτους 2021-2022 με προϋπολογισμό 4.110.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 22.7.2020 και ανοίγματος προσφορών  την 28.7.2020, ή σε περίπτωση αναβολής κάθε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί. 

Περαιτέρω ανακοινώνεται σε όλες τις μετόχους-ανώνυμες εταιρίες, που οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3310/2005, όπως ισχύουν, να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, ότι οφείλουν να παράσχουν στην εταιρία τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν την συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Τέλος γνωστοποιούνται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 3 Π.Δ. 82/1996 περί στέρησης των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Τρ. Πειραιώς συμμετέχει στο πρόγραμμα «Γέφυρα» για την επιδότηση δόσεων δανείων

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί στα ληφθέντα στο πλαίσιο του Covid-19 μέτρα.