ΓΔ: 1271.2 0.51% Τζίρος: 103.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

Χαϊδεμένος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»

(Αρ. ΓΕΜΗ: 121638160000)

 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 έως 31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2022 έως 31.12.2022
  3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2022 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση
  4. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρ. 3 ν. 4706/2020.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις
  1. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022
  2. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής του

 

Σύμφωνα με τα άρθρ. 121 παρ. 4, 124 και 128 ν. 4548/2018 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας, που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι κατά την έναρξη της 24η Ιουνίου 2023 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρία με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρ. 128 παρ. 4 ν. 4548/2018 σχετικά με το διορισμό, την ανάκληση ή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές, που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Έντυπα για τον διορισμό αντιπροσώπου ή εκπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4  Άλιμος – Τ.Κ.  174 56  τηλ. 210 9940944). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

 

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 141 παρ. 2 ν. 4548/2018 μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 13 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρ. 123 ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 141 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρίας.

 

Σύμφωνα με το άρθρ. 141 παρ. 3 ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα, που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 123 του ν. 4548/2018, 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το άρθρ. 141 παρ. 6 ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

 

Σύμφωνα με το άρθρ. 141 παρ. 7 ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Η παρούσα πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή εφόσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων, που προτείνουν οι μέτοχοι, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας  (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4  Άλιμος – Τ.Κ.  174 56  τηλ. 210 9940944).

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΛΙΜΟΣ, 30.05.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29 06 2-23

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

bd-image
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χαϊδεμένος: Δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων α εξαμήνου 2023

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Tετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023.