Φωτο: Shutterstock

Alpha Bank: Στις 31/7 η τακτική Γ.Σ. για θέσπιση προγράμματος stock options 

Λόγω της εφαρμογής των προληπτικών μέτρων ασφαλείας για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της Συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Στις 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, καλούνται οι μέτοχοι της Alpha Bank σε τακτική γενική συνέλευση, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η θέσπιση προγράμματος stock options. 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως σε κάθε Γενική Συνέλευση, η συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και μέσω αντιπροσώπου και η ψηφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του Μετόχου.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, λόγω της εφαρμογής των προληπτικών μέτρων ασφαλείας για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, και δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων, όπως συνηθίζεται.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020
(1.1.2020 - 31.12.2020).

6. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

8. (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
(β) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).

9. Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για
τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη
αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλεί τους δανειολήπτες η Alpha Bank να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γεφυρα»

Η τράπεζα στηρίζει τους δανειολήπτες που δέχθηκαν πλήγμα λόγω της πανδημίας και θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα του υπ. Οικονομικών για την επιδότηση δανείων με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση της Alpha Bank για ένταξη του Galaxy στο σχέδιο «Ηρακλής»

Η αίτηση αφορά την ένταξη στο σχέδιο «Ηρακλής» των τιτλοποιήσεων Orion και Galaxy ΙΙ λογιστικής αξίας 1,9 και 5,7 δισ. αντιστοίχως. Θα ακολουθήσει αίτηση για το Galaxy IV στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοταχώς προχωρά το Galaxy η Alpha, υποβλήθηκε αίτημα στον «Ηρακλή»

Η Alpha Bank ζήτηση υπαγωγή στο σχέδιο «Ηρακλης» χαρτοφυλακίων retail ύψους 7,6 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η τράπεζα θα έχει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στον κλάδο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: «Τολμάμε την επανεκκίνηση της Alpha Bank, νέα δάνεια 5 δισ. φέτος»

«Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περί τα 3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις», ανέφερε ο CEO του Ομίλου Βασίλειος Ε. Ψάλτης μιλώντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.