ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.868.826,60 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.229.422 κοινών, με ψήφο μετοχών.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.868.826,60 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.229.422 κοινών, με ψήφο μετοχών, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που συνήλθε σήμερα, και στην οποία παρέστησαν 189 Μέτοχοι κομιστές 87.534.155 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,84% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αναλυτικά, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.868.826,60, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.229.422 κοινών, με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management, με τιμή διάθεσης €11 ανά νέα μετοχή, η δε διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό €66.654.815,4, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις νέες μετοχές στους παραπάνω επενδυτές και να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, συνεπεία της ανωτέρω αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέρνα Ενεργειακή: Μειοδότησε για τη μετατροπή του Αη Στράτη σε «πράσινο νησί»

Το έργο αφορά τη λειτουργία ενός Υβριδικού Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον οικισμό. Στα 7,7 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Από 11/9 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Προέκυψαν από ΑΜΚ, τα κεφάλαια της οποίας, ύψους 68.523.642 ευρώ, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.