ΟΠΑΠ: Στις 21 Οκτωβρίου η δημόσια εγγραφή για το ομολογιακό δάνειο ύψους 200 εκ. ευρώ

Στις 21 Οκτωβρίου ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά για τις 200.000 ομολογίες. Το ομολογιακό δάνειο θα είναι διάρκειας 7 ετών.

Το πράσινο φως άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της ΟΠΑΠ ύψους έως 200 εκατ. ευρώ με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΟΠΑΠ η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου και θα λήξει στις 23 του ίδιου μήνα.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο πολλαπλάσιο αριθμό Ομολογιών.  Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 200.000 Ομολογίες ενώ ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία Ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ. 

Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της:

Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» ανακοινώνει ότι από την 16.10.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 16.10.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 13.10.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Έκδοση»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α. την 14.10.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.:

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.  

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 16.10.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες: της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Εταιρείας, του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ALPHA BANK A.E.», του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», του Αναδόχου «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» και του Αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Αθηνών 112, 10442, Αθήνα καθώς και στο δίκτυο και στα γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «Τράπεζα Eurobank A.E.», Φιλελλήνων 10, Αθήνα 10557, «ALPHA BANK A.E.», Σταδίου 10, Αθήνα 10564 και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», Αμερικής 4, Αθήνα, 10564 και των Αναδόχων «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.», Αιγιαλείας 32, Μαρούσι 151 25, και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι 15231.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, τηλ. 210 5798930. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ