ΓΔ: 882.4 0.50% Τζίρος: 21.08 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:44:38 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: SOOC

Απειλείται με πρόστιμο η Άργος από την Επ. Ανταγωνισμού

Σύμφωνα με την εισήγηση που θα συζητηθεί στις 29 Δεκεμβρίου στην ολομέλεια οι εμπορικές πρακτικές της εταιρείας στη διανομή τύπου παραβιάζουν τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό.

Με πρόστιμο απειλείται η εταιρεία Άργος για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές έναντι των υποδιανομέων και υποπρακτόρων, όπως προκύπτει από την εισήγηση που θα εξετάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στις 29 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως σημειώνεται αναλυτικά σε σημερινή ανακοίνωση της επιτροπής:

Στις 29 Δεκεμβρίου 2020 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει πιθανή παράβαση της νομοθεσίας, κατόπιν έκθεσης του εισηγητή, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, καθώς και την αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο πλαίσιο της απόφασης της επιτροπής.

Στην εν λόγω έκθεση,  αξιολογούνται τα κατωτέρω: 

  • υπό το πρίσμα των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, συμβατικοί όροι και πρακτικές που συνέχονται με τη λειτουργία του δικτύου διανομής της ΑΡΓΟΣ, και
  • υπό το πρίσμα των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, ενδεχόμενη καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΡΓΟΣ, μέσω των εξής πρακτικών:
  • των υποχρεώσεων αποκλειστικότητας που επιβάλλει η ΑΡΓΟΣ de jure ή / και de facto στις εκδοτικές επιχειρήσεις και τους διανομείς, με τους οποίους συναλλάσσεται, 
  • υπερβολική τιμολόγηση των υπηρεσιών της ΑΡΓΟΣ προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις,
  • καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων, 
  • παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, 
  • διακριτική μεταχείριση μέσω της Νέας Εμπορικής Πολιτικής (ΝΕΠ) 2019, της παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών υπό άνισους όρους, της παροχής προνομιακών όρων πίστωσης και της έκδοσης ανακριβών δελτίων κυκλοφορίας των εντύπων ορισμένων εκδοτικών επιχειρήσεων, καθώς και
  • ενδεχόμενη αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης δια της άρνησης διανομής / ελλιπούς διανομής των εντύπων ορισμένων εκδοτικών επιχειρήσεων και της μονομερούς επιβολής μη εύλογων όρων συναλλαγής. 

Αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα, κατά την έκθεση, εντοπίζονται οι εξής αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές της 'Αργος έναντι των υποδιανομέων και υποπρακτόρων:

α) κατανομή αγοράς/πελατείας εντός του δικτύου επιλεκτικής διανομής της ως άνω εταιρείας (περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων υποδιανομέων και υποπρακτόρων προς σημεία πώλησης, μέλη του δικτύου, ή / και γεωγραφικές περιοχές που παραχωρούνται κατ' αποκλειστικότητα σε άλλους εξουσιοδοτημένους υποδιανομείς / υποπράκτορες, και, αντιστοίχως, περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των υποδιανομέων / υποπρακτόρων),

β) επιβολή υποχρεώσεων «προώθησης συγκεκριμένου σήματος» / ρήτρα μη ανταγωνισμού, καθώς και

γ) καθορισμός ελάχιστου περιθωρίου κέρδους σε κάθετο επίπεδο. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραπάνω περιοριστικές πρακτικές παρουσιάζουν σχέση συμπληρωματικότητας, δεδομένου ότι έκαστη εξ αυτών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κανονικής λειτουργίας του ανταγωνισμού μέσω του καταμερισμού των αγορών/πελατείας και της κατάργησης του ενδοσηματικού και διασηματικού ανταγωνισμού εντός του δικτύου διανομής προϊόντων Τύπου. Οι πρακτικές αυτές εκτείνονται αδιαλείπτως στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2017 έως και τουλάχιστον τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης.

Ως προς τις λοιπές τυχόν πρακτικές της Άργος (υπερβολική τιμολόγηση των υπηρεσιών της 'Αργος προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις, καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων, καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων, παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών) δεν προκύπτει από την έκθεση παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, εκ μέρους της Άργος.

Εκ των ανωτέρω, κατά την έκθεση, διαπιστώνονται τα κατωτέρω: 

Α) Παράβαση των άρθρων 1 από την εταιρεία 'Αργος και επιβολή προστίμου, για τη χρονική περίοδο από 10.8.2017 έως και τουλάχιστον το χρόνο σύνταξης της έκθεσης, για τους λόγους, που εκτενώς αναφέρονται στην έκθεση. 

Β) Παράβαση των άρθρων 2 από την εταιρεία 'Αργος, και επιβολή προστίμου, για τη χρονική περίοδο από 10.8.2017 έως και τουλάχιστον το χρόνο σύνταξης της έκθεσης, για τους λόγους, που εκτενώς αναφέρονται στην έκθεση. 

Γ) Υποχρέωση της εταιρείας Άργος να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1, καθώς και των άρθρων 2 και να παραλείπει αυτές στο μέλλον.

Δ) Απαλοιφή των συμβατικών όρων περί αποκλειστικότητας από τις συμβάσεις αφενός με τις εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ έως και το χρόνο σύνταξης της Έκθεσης και αφετέρου με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες της 'Αργος. 

Ε) Ακυρότητα των όρων περί «προώθησης συγκεκριμένου σήματος»/ρήτρες μη ανταγωνισμού», οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμβάσεις της 'Αργος με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες.  

ΣΤ) Ακυρότητα και απαλοιφή εκ των συμβάσεων συνεργασίας με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες της 'Αργος, των όρων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον περιορισμό της προμήθειας προϊόντων Τύπου εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων υποδιανομέων και υποπρακτόρων του δικτύου της ΑΡΓΟΣ προς σημεία πώλησης, μέλη του δικτύου, αλλά και μεταξύ τους, καθώς  και στον καθορισμό ελάχιστων τιμών σε κάθετο επίπεδο. 

Ζ) Να απειληθεί η εταιρεία Άργος με πρόστιμο όταν με απόφαση της επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Περαιτέρω, όσον αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο πλαίσιο της απόφασης της επιτροπής, κατά την έκθεση διαπιστώνεται ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 1 ή/και 2, όπως ισχύει, από τις εμπλεκόμενες εταιρείες στην ως άνω απόφαση της επιτροπής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες ενότητες της έκθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την απόφασή της, είχε αποφασίσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της 'Αργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου. 

Επίκειται η δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της έκθεσης του εισηγητή, επί του ελέγχου συμμόρφωσης της 'Αργος, σε συνέχεια της απόφασής της. Τέλος, σημειώνεται η δυνατότητα παρέμβασης τρίτων σε υποθέσεις της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η έκθεση του εισηγητή δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση εξαγοράς της «Γεωθερμικός Στόχος II»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις αγορές στις οποίες αφορά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενέκρινε η Επ. Aνταγωνισμού την πώληση του κλάδου καρτών της Πειραιώς

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν προκαλούνται «σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισήγηση για πρόστιμο στην Coca Cola 3Ε για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Σύμφωνα με την εισήγηση προς την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Coca Cola 3Ε κατηγορείται πως την περίοδο 2015-2020 χρησιμοποίησε πρακτικές για τον εκτοπισμό συγκεκριμένων ανταγωνιστών από τα σημεία πώλησης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Αβάσιμες οι καταγγελίες κατά Aiglon και Citroën

Η απόφαση θα ληφθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ η αρχική εισήγηση δεν είναι δεσμευτική, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών