ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Performance Technologies

Αύξηση 18,6% στον κύκλο εργασιών της Performance Tech. το 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 19,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έφθασαν στο επίπεδο των 1,925 εκατ. ευρώ.

Σε θετική πορεία κινήθηκε το σύνολο των μεγεθών της εταιρείας Performance Technologies για το εννεάμηνο του 2020, με αύξηση 18,7% του κύκλου εργασιών, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν άνω του 30%.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Performance Technologies AE, ανταποκρινόμενη στην επιστολή του Χρηματιστηρίου με αριθμό πρωτοκόλλου 3450/20.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση βασικών οικονομικών μεγεθών της κατά το α’ εννεάμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Performance Technologies την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 ανήλθε σε € 19,7 εκατ., έναντι € 16,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 18,7%. Για το Γ’ τρίμηνο 2020 (01.07.2020 - 30.09.2020) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 6,6 εκατ., έναντι € 6,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. 

Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 έκλεισε σε € 1,925 εκατ. έναντι € 1,477 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019. 

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT ) την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020, τα οποία ανήλθαν σε € 1,573 εκατ. έναντι € 1.103 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30.09.2020 ανέρχονται σε 2,024 εκατ. έναντι 0,514 εκ την 30.9.2019. 

Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε € 1 εκατ. Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε € 2,061 εκατ., και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε € 1,038 εκ έναντι 3,269 την 30.09.2019. 

Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του ομίλου επιτυγχάνεται τόσο από την λειτουργική κερδοφορία, όσο και από την ευχερή πρόσβαση σε κεφάλαια από το τραπεζικό σύστημα. Εκτός από την ανάληψη μακροπρόθεσμου δανεισμού, δεν υπάρχουν άλλες αξιόλογες μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης εντός της τρέχουσας χρήσης 2020. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 19.728 χιλ. € έναντι του ποσού 16.618 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 18,72%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 1.925 χιλ. € έναντι του ποσού των 1.477 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 30,31%. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 1.573 χιλ. € έναντι του ποσού των 1.103 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 42,56%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 1.399 χιλ. € έναντι ποσού 950 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας αύξηση 47,23%.

 Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 2.023 χιλ. € έναντι ποσού 513 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου. Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 1.038 χιλ. € έναντι ποσού 3.269 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου 

Ενημέρωση για τις ενέργειες αναφορικά με την πανδημία COVID-19 καθώς και τις προοπτικές 

Η Performance Technologies δραστηριοποιείται σε τομείς πληροφορικής (cloud services, κυβερνοασφάλεια, data center computing) που έως σήμερα δεν έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω COVID-19. Παρατηρήθηκε έντονος ρυθμός αύξησης χρήσης ψηφιακών μέσων για επικοινωνία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, e-commerce πληρωμών, ψηφιακή πιστοποίηση και διακίνηση εγγράφων, και διενέργεια διαφόρων συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Λόγω της σημαντικά αυξημένης χρήσης η/υ οι ανάγκες των επιχειρήσεων για cloud services εντάθηκαν, όπως και οι ανάγκες των οργανισμών για αναβαθμίσεις στις κεντρικές τους υποδομές ΤΠΕ.

Η εμπειρία της Performance Technologies ως εξειδικευμένος δημιουργός και υλοποιητής προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Δεδομένων του αντικειμένου της και ισχυρής τεχνογνωσίας της, όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες ή γεγονότα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσει τις διαδικασίες και επιχειρησιακό σχέδιο -πιστοποιημένο κατά ISO 9000 και ISO 27001- για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της (business continuity) σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών της χώρας. 

Το σύνολο σχεδόν της δραστηριότητας της Performance Technologies αφορά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πελάτες που δραστηριοποιούνται στους κύριους κλάδους της οικονομίας που χρησιμοποιούν εντατικά την πληροφορική και το διαδίκτυο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι πελάτες δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία. Αντιθέτως, σε αρκετούς οργανισμούς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεων για εργασία εξ αποστάσεως του προσωπικού αλλά και της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών ή και προϊόντων μέσω e-commerce.

Εξ αιτίας της διαμορφούμενης κατάστασης και των μέτρων που έχουν επιβληθεί, η Performance Technologies αξιολογεί και προετοιμάζεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών από πελάτες για τη διατήρησης ή/και βελτίωσης των υποδομών τους πληροφορικής, κυβερνο-ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών. Η σπουδαιότητα των τεχνολογιών αυτών έχει αναδειχθεί στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, και είναι εύλογο ότι έχουν προτεραιότητα οι σχετικές δαπάνες και επενδύσεις. Βάσει των ανωτέρω, οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID -19 και τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν επιβληθεί δεν δείχνουν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας. Αντιθέτως, δημιουργούν ευκαιρίες και προκλήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν επωφελώς. 

Η Performance Technologies συνεχίζει να αναπτύσσεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της και επενδύοντας πόρους για την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνογνωσίας της. Πιστεύει ότι έτσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί αρτιότερα στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς αλλά και στις παρούσες προκλήσεις λόγω της πανδημίας, να διεκδικήσει μεγαλύτερα έργα από τους πελάτες της, αλλά και από νέους πελάτες.

Συνεχίζει την δραστηριότητα επένδυσης και ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων Cloud Services, Cyber security, Service Monitoring/Management, Big Data Analytics κλπ. Εκτιμά ότι υπάρχουν προοπτικές για σημαντική αύξηση εργασιών τα επόμενα χρόνια. Διερευνά προοπτικές για συνεργασίες ή/και πιθανές συμμετοχές σε εταιρείες πληροφορικής που θα δημιουργήσουν συνέργειες ή και θα συμπληρώνουν τις λύσεις, προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργεί και παρέχει στην αγορά. Επίσης, εξετάζει εναλλακτικές οδούς για άντληση προσθέτων κεφαλαίων, που θα επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τις ανάγκες για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Στις 9 Νοεμβρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3,7 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,17 ευρώ και επιστροφή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοινοπραξία διεθνών επενδυτών αποκτά το 45% του Ομίλου Softone

Διεθνής επενδυτικός όμιλος υπό τον Franck Cohen και ο Μάρκος Βερέμης εισάγονται στο μετοχικό κεφάλαιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ενώ παραμένουν με τα ίδια ποσοστά, ο Όμιλος Olympia και ο Αντώνης Κυριαζής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένη κατά 66% η κερδοφορία της Space Hellas στο α' εξάμηνο του 2021

Στα 36,3 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Space Hellas στο α' εξάμηνο του 2021, που αποτελεί σημαντικό σταθμό για την επέκταση των δραστηριοτήτων της Space Hellas στον τομέα του λογισμικού έχοντας σαν κύριο άξονα εξαγορές, αλλά και συμμετοχές σε νέες εταιρείες.