ΓΔ: 792.38 0.63% Τζίρος: 84.54 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Trapeza, trapeza peiraios
Φωτο: Alexandros Michailidis / SOOC

Στα 4,98 δισ. το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς μετά την μετατροπή των CoCos

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τρ. Πειραιώς μετά την μετατροπή των CoCos σε μετοχές αυξήθηκε κατά 2.366,4 εκατ. ευρώ. Σε 831.059.164 μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ η κάθε μια χωρίζεται μετοχικό κεφάλαιο.

Την μετατροπή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) της Τράπεζας Πειραιώς σε μετοχές, με την έκδοση 394,4 εκατ. νέων μετοχών υπερ του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε η τράπεζα. Μετά την εταιρική αυτή μεταβολή το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην τράπεζα ανέρχεται στο 61,3% από 26,4%.

Υπενθυμίζεται ότι η μετατροπή των CoCos σε μετοχές γίνεται μετά από απόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) να μην επιτρέψει την αποπληρωμή του ετήσιου τοκομεριδίου ύψους 165 εκατ. ευρώ. Η άρνηση ήταν αποτέλεσμα της γενικότερης απαγόρευσης που έχει θέσει η εποπτική αρχή στις τράπεζες για την διανομή μερίσματος, την επιστροφή κεφαλαίου ή την αγορά ιδίων μετοχών όσο λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Όπως αναφέρει η Τρ. Πειραιώς στην ανακοίνωσή της:

Σε συνέχεια των από 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Πειραιώς Financial Holdings ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 4 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 2.040 εκατ. ευρώ, μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 (στο εξής «CoCos») και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ (€6,00) η καθεμία, οι οποίες τυγχάνουν πλήρως καταβεβλημένες και κατατάσσονται κατά πάντα ισοτίμως (paripassu) με τις λοιπές υφιστάμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Eταιρείας.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 2.366,4 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 4.986.354.984 ευρώ διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας δε μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση κατά 2.366,4 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 326,4 εκατ. ευρώ και αποαναγνώριση των 2.040 εκατ. ευρώ κεφαλαίων από τα CoCos. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Καταστατικού διαπιστώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιών που τηρείται στο «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» επ’ ονόματι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4εκατ νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ