ΓΔ: 894.3 0.00% Τζίρος: 58.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Φεβρουαρίου

Βασικό θέμα θα είναι η έγκριση ακύρωσης περισσότερων από 860.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας, ενώ εάν δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει νέα ΕΓΣ στις 2 Μαρτίου.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Πίστη στις 16 Φεβρουαρίου προκειμένου να υπάρξει έγκριση, μεταξύ άλλων, της διαγραφής 863.394 μετοχών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο. 

Πιο αναλυτικά η εταιρεία τονίζει ότι: «σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 26/01/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 16/02/2021, και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης έχουν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις.
 
Τα θέματα αναλύονται παρακάτω:
 
Θέμα 1ο: Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (863.394) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (543.938,22 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή. 
 
Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 02/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση
».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Μετά την μείωση, λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 16,7 εκατ. ευρώ, Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των ιδίων μετοχών, ορίστηκε η Τετάρτη 02/06/2021