ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:08:42 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΧΣ: Αλλαγές με δόσεις στο καταστατικό, έρχεται δεύτερο νομοσχέδιο

Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης καλύπτει μόνο το θέμα της συμμετοχής του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου. Σε επόμενη φάση θα αναθεωρηθούν οι διατάξεις για τα μέλη διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών.

Με δόσεις θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή του καταστατικού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Την Παρασκευή, η κυβέρνηση κατέθεσε το σχέδιο νόμου με το οποίο επιτρέπεται η συμμετοχή του Ταμείου ως απλός επενδυτής σε αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει και άλλες αλλαγές με επίκεντρο την αλλαγή της διαδικασίας επιλογής μελών για τα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών.

Στόχος είναι να καταργηθούν ορισμένοι δρακόντειοι περιορισμοί που είχαν τεθεί το 2015, όταν η αξιοπιστία της χώρας βρισκόταν στο ναδίρ, και οι οποίοι είχαν στόχο να αποκλείσουν στελέχη που είχαν εργαστεί σε εγχώριες τράπεζες ή είχαν σχέση με τράπεζες. Πρακτικά, το νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί καθ' υπαγόρευση των δανειστών αντιμετώπιζε ως δεύτερης διαλογής στελέχη που εργάζονταν στην Ελλάδα, δηλαδή Έλληνες, ενώ υποχρέωνε πρόεδροι διαφόρων επιτροπών των τραπεζών να είναι ξένοι υπήκοοι μέλη των Δ.Σ. των τραπεζών. Περιορισμοί που δεν ισχύουν σε καμία χώρα της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τερματίσει το καθεστώς αυτό που παραπέμπει σε αποικία, αλλάζοντας το καταστατικό του ΤΧΣ. Αρχικός στόχος ήταν όλες οι αλλαγές στο καταστατικό να γίνουν με μια παρέμβαση, ωστόσο δεδομένης της πίεσης για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή που επιτρέπει τη συμμετοχή του ΤΧΣ ως απλού επενδυτή σε αυξήσεις τραπεζών ενώ θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο και οι αλλαγές για την επιλογή μελών Δ.Σ. των τραπεζών.

Πώς θα συμμετέχει το ΤΧΣ σε αυξήσεις κεφαλαίου

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε το Business Daily την Παρασκευή, το νομοσχέδιο (δείτε εδώ το πλήρες κείμενο) καθορίζει τους όρους συμμετοχής του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών με την ιδιότητα του επενδυτή, δηλαδή χωρίς να πρόκειται για ανακεφαλαιοποίηση ή εκκαθάριση τράπεζας.

  Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο,

  «Tο Ταμείο δύναται σε σχέση με αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου:

  α) να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, ή

  β) να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε διάθεση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στην περ. 107 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), από αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων κεφαλαίου με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης), ή

  γ) σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο μετέχει ή ομιλικής αναδιάρθρωσης, να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τη μητρική εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου, κατά περίπτωση, ή

  δ) να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον προβλέπονται τέτοιες.

  Η συμμετοχή του Ταμείου στις ως άνω αυξήσεις κεφαλαίου, οι οποίες πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού τους ή ομιλικής αναδιάρθρωσής τους από τις μητρικές εταιρείες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου, στο πλαίσιο του ν. 4548/2018, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, ότι αυτές οι αυξήσεις:

  αα) δεν συνιστούν κεφαλαιακή ενίσχυση κατά την έννοια των άρθρων 6, 6α, 6β και 7 του παρόντος και

  ββ) πραγματοποιούνται από κοινού με συμμετοχή ιδιωτών, η οποία έχει πραγματική οικονομική σημασία, και οι οποίοι συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων (συναλλαγή «pari passu»).

  Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο δύναται κατά την κρίση του, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, να ασκεί τα ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας της παρ. 2 του άρθρου 10, προκειμένου να αποτραπεί η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρεί συμμετοχή ή, σε περίπτωση που αυτά έχουν πραγματοποιήσει εταιρικό μετασχηματισμό ή ομιλική αναδιάρθρωση, το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου ή τις μητρικές εταιρείες πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον η έκδοση πρόκειται να λάβει χώρα με περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων κατόχων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.

  Η κατά το δεύτερο εδάφιο άσκηση των ειδικών δικαιωμάτων αρνησικυρίας του Ταμείου στην έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατόχων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Ταμείου να ασκήσει εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση που ακολούθως ληφθεί απόφαση για την πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου με άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων.

  Η συμμετοχή του Ταμείου πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η σκοπούμενη συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο του εκδότη ή των προοπτικών αποεπένδυσης από αυτή, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των προοπτικών του επιχειρησιακού σχεδίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.

  Η εγγραφή, κάλυψη και ανάληψη των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το Ταμείο γίνεται σε τιμή κτήσεως όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ’ ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους του εκδότη, χωρίς να επηρεάζονται υφιστάμενα δικαιώματα του Ταμείου που απορρέουν από τις συμφωνίες-πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 6.

  Η χρηματοδότηση της κάλυψης και ανάληψης των νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας γίνεται αποκλειστικά από διαθέσιμα του Ταμείου ή από επανεπένδυση ποσών που προέκυψαν μετά από προηγούμενη διάθεση στοιχείων ενεργητικού.

  Οι νέες μετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας που αποκτώνται με τη διαδικασία της παρούσας παρέχουν στο Ταμείο πλήρη μετοχικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, αλλά δεν παρέχουν τα ειδικά δικαιώματα του άρθρου 10 ούτε προσμετρώνται για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 16Γ και τον προσδιορισμό της διάρκειας και των λοιπών όρων των αντίστοιχων συμφωνιών-πλαίσιο που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 6».

  Θετική γνώμη της ΕΚΤ

  Όπως έγραψε την περασμένη Δευτέρα το Business Daily, η ΕΚΤ έχει διατυπώσει θετική γνώμη για το νομοσχέδιο, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων:

  • Η ΕΚΤ χαιρετίζει το γεγονός ότι με το σχέδιο νόμου καθίσταται πλέον δυνατή η συμμετοχή του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων υπό συνθήκες εξυγίανσης ούτε συνιστούν προληπτική κεφαλαιοποίηση ή μέτρο δημόσιας κεφαλαιακής στήριξης.
  • Εξάλλου, η ΕΚΤ επικροτεί τα εχέγγυα που εισάγει το σχέδιο νόμου προϋποθέτοντας ότι το ΤΧΣ συμμετέχει στις εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου από κοινού με ιδιώτες επενδυτές και ότι η συμμετοχή του αυτή θα πρέπει να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, ευθυγραμμιζόμενη με το οικείο νομικό πλαίσιο της Ένωσης.
  Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Χρήστος Μεγάλου, Τράπεζα Πειραιώς
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Τρ. Πειραιώς: Φυγή προς τα εμπρός με δέκα βήματα, αλλάζει σελίδα η τράπεζα

  Στο μισό έπεσαν τα «κόκκινα» δάνεια, ορατός ο στόχος για μονοψήφιο δείκτη. Ενισχύθηκε η κεφαλαιακή βάση και η κερδοφορία, ρεκόρ χορήγησης δανείων το β' τρίμηνο. Στο 80% το ποσοστό υλοποίησης του σχεδίου "Sunrise".