ΓΔ: 882.77 0.83% Τζίρος: 40.69 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: INTRALOT

Πάνω από 100 εκατ. ζημιές η Intralot, μεγάλη αύξηση του δανεισμού

Η εκτίμηση της εταιρείας για το 2020 ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας προσεγγίζεται στην περιοχή των 25 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου.

Σημαντική πτώση της τάξης του 16,6% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Intralot το 2020 που διαμορφώθηκε στα 364,8 εκατ. ευρώ έναντι των 437,3 εκατ. ευρώ το 2019, καθώς όπως αναφέρει η εταιρεία το πρόσφατο ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, μαζί με τα ποικίλα περιοριστικά μέτρα που το συνόδευσαν, οδήγησε σε οικονομική και χρηματοοικονομική αβεβαιότητα για πολλούς
καταναλωτές. 

Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, αποτελώντας το 60,6% των εσόδων, με τα Συμβόλαια Τεχνολογίας να έπονται, τα οποία συνέβαλαν κατά 16,3% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Ο Αθλητικός Στοιχηματισμός αποτέλεσε το 14,8% και τα VLTs το 7,6% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ οι Ιπποδρομίες / Κυνοδρομίες αντιπροσώπευσαν το 0,7% των συνολικών εσόδων για το δωδεκάμηνο του 2020.

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα -104,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα €-105,4 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το NIATMI από τις συνολικές δραστηριότητες για το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθε στα €-106,2 εκατ. (μειωμένο κατά €2,0 εκατ. σε σχέση με πέρυσι), συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης των διακοπεισών δραστηριοτήτων (Βουλγαρία και Περού διακοπείσες και τις δύο περιόδους, Πολωνία και Ιταλία κατά το δωδεκάμηνο του 2019). Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2020, το NIATMI από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €-42,9 εκατ. (έναντι €-53,1 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2019), ενώ το NIATMI από τις συνολικές δραστηριότητες για το Δ’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα €-42,8 εκατ., έναντι €-72,4 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2019.

Όπως σημειώνει ο όμιλος, οι δραστηριότητές του στη βόρεια Αμερική σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, που σε επίπεδο EBITDA έφθασε το 62,1% και ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 22,3%.

Το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €66,2 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5% (€+1,6 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Η οργανική επίδοση κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου του 2020, ενισχύθηκε από τη σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Intralot στις ΗΠΑ στα παιχνίδια Λοταρίας και Αθλητικού Στοιχηματισμού, τις εφάπαξ πωλήσεις στον Καναδά, το Ιλινόι, την Ολλανδία και τη Γερμανία, αλλά και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης, με αποτέλεσμα να αντισταθμιστεί πλήρως ο
αντίκτυπος της διακοπής του συμβολαίου της Inteltek μετά τον Αύγουστο του 2019, οι αναθεωρημένοι εμπορικοί όροι στο Μαρόκο και στην Ολλανδία, και ο αντίκτυπος του COVID-19 σε όλες τις βασικές περιοχές δραστηριοποίησης. Η αύξηση του EBITDA αντισταθμίστηκε επίσης εν μέρει από την αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων σε πολλές βασικές αγορές δραστηριότητας (κυρίως σε Αργεντινή και Τουρκία).

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 7,0% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθαν στα €36,0 εκατ., μειωμένες κατά 34,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2019. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020 ανήλθαν στα €100,0 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €651,1 εκατ. στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά €57,0 εκατ. σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου, 2019. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η μεταβολή του Καθαρού Δανεισμού επηρεάστηκε από τις επενδύσεις στις δραστηριότητές μας στις ΗΠΑ, καθώς και στα έργα στην Κροατία και το Μαρόκο (συνολικού ύψους €+14,0 εκατ., εκ των οποίων τα €12,5 εκατ. αφορούσαν τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ), από πληρωμές που πραγματοποίησε η Μητρική Εταιρεία λόγω φορολογικού ελέγχου (€+9,5 εκατ.), από πληρωμές για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης (€+6,1 εκατ.), από τον
αντίκτυπο της διακοπής της άδειας της Inteltek (€+5,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων καταβληθέντων σε εταίρους κατόπιν διαδικασιών διακανονισμού), και από τον λογιστικό χειρισμό των ομολόγων κατά IFRS (€+4,3 εκατ). Η μεταβολή από τις συνήθεις δραστηριότητες του Ομίλου στην κίνηση του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνει επίσης τον αντίκτυπο από τις υψηλές πωλήσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της τρέχουσας χρονιάς αλλά δεν είχαν εισπραχθεί, καθώς και την αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως από τις δραστηριότητές μας στην Τουρκία.

Στις αρχές του 2021, η Intralot ολοκλήρωσε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 20% στην Intralot de Peru SA, με το καθαρό τίμημα, μετά από φόρους και σχετικά έξοδα συναλλαγής, να ανέρχεται σε 16,2 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, η INTRALOT υπέγραψε επέκταση για τρία χρόνια του ισχύοντος συμβολαίου της με την Intralot de Peru SA μέχρι το 2024 για να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και υποστήριξης.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε ότι «κατά το 12μηνο του 2020, ήρθαμε αντιμέτωποι με τις δυσμενείς επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στους κλάδους των Λοταριακών παιχνιδιών και του Αθλητικού Στοιχηματισμού. Ο αντίκτυπος αυτός αντισταθμίστηκε εν μέρει από αντισταθμιστικά μέτρα, λειτουργικές βελτιώσεις, καθώς και προσπάθειες περιορισμού των εξόδων. Συνεχίσαμε να εστιάζουμε στις ανεπτυγμένες αγορές, όπου είδαμε σημαντική ανάπτυξη στις δραστηριότητες μας Λοταριακών παιχνιδιών στις ΗΠΑ, αλλά και την έναρξη δύο νεών λειτουργιών Αθλητικού Στοιχηματισμού στη Μοντάνα και στην Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα ανανεώσαμε σημαντικά συμβόλαια στην Τζώρτζια των ΗΠΑ, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία και στην Ολλανδία. Επιπλέον, η διοικητική ομάδα της Εταιρείας κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, μέσω μίας συναλλαγής που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Ξεκινά τη Δευτέρα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Απόκτηση μετοχών της Intralot US Securities BV από μετόχους μειοψηφίας

Τα κεφάλαια για την συναλλαγή αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Intralot, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου 2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτυχία στην αύξηση της Intralot, το 54,8% κάλυψε η Standard General

Ως σημαντικό ορόσημο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας χαρακτηρίζει την κάλυψη της ΑΜΚ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intralοt κ. Σωκράτης Κόκκαλης. Η εταιρεία άντλησε 129,2 εκατ. ευρώ.