ΓΔ: 1457.74 0.75% Τζίρος: 86.36 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
tzirakian-swlines-kataskeues
Φώτο: Σωληνουργεία Τζιρακιάν

Τζιρακιάν: Από τις 4/6 η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τις 4 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουνίου στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 457.200 ευρώ.

Τους όρους βάσει των οποίων οι μέτοχοί της μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, δημοσιοποίησε η Τζιρακιάν, μέσω χρηματιστηριακής της ανακοίνωσης. Ως ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 4 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η εταιρεία «Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 18.12.2020 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας κατ’ εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που ελήφθη στις 29.11.2019 στα πλαίσια εναρμόνισης του Καταστατικού της με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €457.200 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των € 3.048.000, με την έκδοση έως 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης € 2,00 ανά μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής «η Αύξηση»).

Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 914.400, διαιρούμενο σε 3.048.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30ευρώ (€ 0,30) η κάθε μια.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης θα ανέλθουν σε €3.048.000.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας (€0,30) και της τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής (€ 2,00), ήτοι ποσό ύψους € 2.590.800 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 15.01.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2450684 η με αριθμό 4361/15.01.2021 σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επιπλέον, την 26.02.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2489944 η με αριθμό 24952/26.02.2021 σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. σε ορθή επανάληψη. 

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 01η Ιουνίου 2021. Από την ίδια ημερομηνία (01.06.2021), οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα Προτίμησης

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 2 α Ιουνίου 2021 (record date) για την Εταιρεία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαίωμα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 4 η Ιουνίου 2021 έως και την 17η Ιουνίου 2021. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 14η Ιουνίου 2021.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 17η Ιουνίου 2021) παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε., (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους), καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ ή θεματοφυλακή τραπέζης).

Πιο ειδικά για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε., θα προσκομίζουν τη Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν στον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ.

Επιπρόσθετα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε., την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, καθώς και την Εκτύπωση Στοιχείων Μερίδας & Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ.

Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: i) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. ii) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. iii) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να καταχωρισθούν οι μετοχές τους. Τέλος, θα πρέπει να καταβάλουν τοις μετρητοίς, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση αυτή, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής για Νέες Μετοχές από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Ειδικότερα, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για την ως άνω αγορά, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Δικαίωμα Προεγγραφής

Σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την από 25.05.2021 απόφαση αυτού, παρέχεται στους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης, επιπρόσθετα Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση, στην Τιμή Διάθεσης, αριθμού Αδιάθετων Μετοχών και μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό
Νέων Μετοχών.

Κάθε δικαιούχος δικαιώματος προεγγραφής δύναται να ασκήσει το Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης με ανώτατο όριο το σύνολο της Αύξησης.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται, ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με την υποβολή έγγραφης δήλωσης (i) στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε., , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως κατωτέρω αναφέρεται ή (ii) στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούμενων να το ασκήσουν και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος

Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε., είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιαθέτων Μετοχών, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους επενδυτές, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιαθέτων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Νέων Μετοχών για τις οποίες θα έχει ασκηθεί το δικαίωμα προεγγραφής και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιάθετων Μετοχών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκανμέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να τις διαθέσει κατά την κρίση του, όπως ορίζει το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης) και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη.

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, με υποβολή αίτησης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο προεγγραφόμενος τηρεί ή θα ανοίξει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού του προεγγραφέντα κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους.

Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους. Στην περίπτωση περισσότερων της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα αποδεσμεύονται και θα επιστρέφονται άτοκα σε αυτούς που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

tzirakian-swlines-kataskeues
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Πτώση στα κέρδη και αύξηση στον τζίρο το 9μηνο

Αύξηση του κύκλου εργασιών στα 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννιάμηνο του 2021 που είχε 22,38 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,55 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021.
tzirakian-swlines-kataskeues
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Άνοδος 82,53% στον κύκλο εργασιών το γ' τρίμηνο

Σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών τα οποία ανήλθαν σε 3,294 εκατ. έναντι 0,227 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020 αλλά και των προ φόρων κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 2,507 εκατ. έναντι 0,193 εκατ. το 2020.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Alpha Bank με το TAA συμβάλλουν στην αναγέννηση της Λίμνης Ευβοία

Η επένδυση έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, που δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων ετών, καθώς αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.