ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Μείωση κερδών 22,2%, μέρισμα 0,018 ευρώ ανά μετοχή

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Μαρτίου ανέρχονταν σε 7,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 14,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πτωτική πορεία κατά 22,2% κατέγραψαν τα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς αυτά ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ της περυσινής αντίστοιχης περιόδου. Η εταιρεία, η οποία είναι κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. γνωστοποίησε ότι τα λειτουργικά της έξοδα για την ίδια περίοδο ανήλθαν στις 149 χιλ. ευρώ έναντι 88 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Όπως αναφέρει η εταιρεία: «η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 25 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και κατά 28,9 χιλ. ευρώ σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 26,5 χιλ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 40% έναντι 44 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2020, η οποία οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.03.2021 ανέρχονταν σε 7,1 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Το 2020, η Διοίκηση διένειμε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή ως προμέρισμα βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που προβλέπεται από την νομοθεσία .

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, που ανέρχεται στα 4,1 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή, ως τακτικό μεικτό μέρισμα.

 

 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που λαμβάνει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 21,4 εκατ. ευρώ, έχει προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού προμερίσματος ύψους 0,085 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς εντός του 2021, η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπλέον, η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» παρείχε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021:

Η εκκίνηση του 2021 για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ ήταν δυναμική όσον αφορά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σε συνέχεια της ισχυρής ανάπτυξης που κατέγραψε εντός του 2020, με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 59,4% και να διαμορφώνονται στα 81,6 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα 67,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή κάμψη 3,5% έναντι 70,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Η μείωση αυτή κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος επαναπροσδιορισμός των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος για το έτος 2021 από τη ΡΑΕ, καθώς δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, με αποτέλεσμα η τιμολόγηση των χρώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να γίνεται με τις ίδιες μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος του έτους 2020.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η αρνητική επίπτωση από το γεγονός αυτό για το α’ τρίμηνο 2021 ανέρχεται περίπου στα 4 εκατ. ευρώ τα οποία ασφαλώς θα ανακτηθούν τις επόμενες χρονιές.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση σε 47,5 εκατ. ευρώ έναντι 51,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 46,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 10,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2020, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020 και β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,1 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 23% και ανήλθε στα 23,1 εκατ., έναντι 30,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 13,8% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 22,0 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 27,4% έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 28,3% έναντι 29,4 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21,4% έναντι 20,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 15,4 εκατ. ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας μείωση 26,2%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

margaris-admie
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ι. Μαργαρής: Η Κρήτη μετατρέπεται σε ενεργειακό σταυροδρόμι

Το 2024 που είναι το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας των διασυνδέσεων Αττική-Κρήτη και Πελοπόννησος-Κρήτη, η εξοικονόμηση για όλους τους καταναλωτές θα φτάσει τα 550 εκατ. ευρώ και θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ το 2030, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης «SEleNe CC»

Ξεκινά η εμπορική λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Ενέργειας «SEleNe CC» από την 1η Ιουλίου 2021, που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την αρμονική λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς της ΝΑ Ευρώπης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξηγήσεις ΑΔΜΗΕ για τις αυξήσεις στις χρεώσεις μεταφοράς ρεύματος

Πηγές του ΑΔΜΗΕ σημειώνουν ότι με τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας θα πρέπει να μειώνεται, ενώ η αύξηση του τέλους θα ανέρχεται σε 36 λεπτά του ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Ένταξη των νοτιοδυτικών Κυκλάδων στα διασυνδεδεμένα νησιά

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για το πρώτο σκέλος του έργου, την υποβρύχια διασύνδεση ανάμεσα στη Σαντορίνη και τη Νάξο, συνολικού προϋπολογισμού 126 εκατ..