ΓΔ: 1477.69 -0.27% Τζίρος: 79.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτό: Vivartia

Vivartia: Ολοκληρώθηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών

Το μετοχικό κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνεται, πλέον, στα 6.922.753,20 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,08 ευρώ.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού που ξεπερνά το επίπεδο των 194,7 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία Vivartia, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από τα 2,33 ευρώ στα 0,08 ευρώ. Στόχος είναι η κάλυψη και απόσβεση ζημιών από προηγούμενα έτη. 

Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό που ξπενρά τα 6,9 εκατ. ευρώ το οποίο θα είναι διαιρούμενο σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,08 ευρώ.

Παράλληλα στην ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι καταχωρήθηκε  στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Vivartia στις 30/6, με βάση την οποία προχωρά η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Vivartia, με βάση τους όρους που προβλέπονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στις 24 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Στα Σπάτα - Αρτέμιδα Αττικής, σήμερα την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "VIVARTIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." στα Σπάτα – Αρτέμιδα Αττικής (κτίριο 14Β, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική  Συνέλευση οι Μέτοχοι της “VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, κατόπιν της από 8.6.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

H Πρόσκληση των Μετόχων δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο του Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμ. πρωτοκόλλου 2386788/8.6.2021) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.vivartia.com) στις 8.6.2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Η πρόσκληση έχει ως εξής: 

΄΄VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 8.6.2021, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.6.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας  κάθε μετοχής, για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση  τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. 

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την Έκτακτη Γενική  Συνέλευση. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2169392813) για περισσότερες διευκρινίσεις. 

Στη Γενική Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αθανάσιος Παπανικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη. 

Ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Παπανικολάου ανακοίνωσε ότι ο Πίνακας των μετόχων, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του ν. 4548/2018 και είχαν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και του  αριθμού των ψήφων, που είχε ο κάθε Μέτοχος, της διεύθυνσής τους, των τυχόν αντιπροσώπων τους και της διεύθυνσης αυτών, είχε ως ακολούθως:

 

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αθανάσιο Παπανικολάου και Γραμματέα τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη. 

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στην Γενική Συνέλευση παρίστατο ποσοστό  μεγαλύτερο του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται προκειμένου η Γενική Συνέλευση να συνεδριάσει εγκύρως εφ’ όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018). 

Πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στους Μετόχους τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται ομόφωνα αποδεκτός από αυτούς. 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ο οποίος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ο ίδιος εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 194.702.433,75 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από  2,33 ευρώ σε 0,08 ευρώ για κάλυψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018 πλην του άρθρου 30. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επεσήμανε ότι η προτεινόμενη λογιστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προβάλλει ως η προσφορότερη λύση για την αποκατάσταση της σχέσης ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 99,49% ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, καθώς δεν θίγει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων και το συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρείας. 

Κατόπιν της προτεινόμενης μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 6.922.753,20 ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,08 Ευρώ. Περαιτέρω, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση τoυ άρθρου 5 παρ. 1 τoυ Καταστατικού της Εταιρείας και η ενσωμάτωση αυτού στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. 

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 194.702.433,75 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,33 ευρώ σε 0,08 ευρώ για την απόσβεση/κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018 πλην του άρθρου 30, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και την ενσωμάτωση αυτού στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως εξής: 

 «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (6.922.753,20€) και διαιρείται σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μία. (κ) Με την από 30.6.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (194.702.433,75€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια  πενήντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (6.922.753,20€) και διαιρείται σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η καθεμία.» 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 26 Φεβρουαρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της MIG για τη Vivartia

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσουν οι μέτοχοι της Marfin Investment Group την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. Σε περίπτωση μη απαρτίας τυχόν επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μάρτιου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων φεύγει, το SMERC έρχεται στην ΕΨΑ

Η εταιρεία διέθεσε το 25% στο SMERC του Νίκου Καραμούζη. Ο Πέτρος Σεπετάς δηλώνει ότι εστιάζει πλέον στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων.