ΓΔ: 908.95 3.66% Τζίρος: 32.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:39:45 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Attica bank, trapeza attikis
Φωτο: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Attica Bank: Στο ΧΑ οι νέες μετοχές από την μετατροπή των warrants

Tο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 4,8 εκατ. και διαιρείται σε 24,2 εκατ. κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία.

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν από τη μετατροπή 16.541.878 warrants ανακοίνωσε η Attica Bank. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή της ανακοίνωση:

H Attica Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-10-2021, σε συνέχεια των συνεδριάσεων του στις 20-09-2021, 29-09-2021 και 04-10-2021, διαπίστωσε τη λήξη της διαπραγμάτευσης κατά την 14-10-2021 των 16.541.878 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας (οι "τίτλοι") που εκδόθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 ("DTC") καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (εφεξής, και από κοινού με την από 28/06.07.2021 πράξη, "ΠΥΣ"). 

Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-10- 2021 διαπίστωσε, λαμβάνοντας υπόψη την άνω λήξη της διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ, την αυτοδίκαιη μετατροπή των τίτλων σε 16.541.878 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με αναλογία ενός τίτλου σε μία κοινή μετοχή, ίδιας ονομαστικής αξίας με τις κοινές μετοχές της Τράπεζας σήμερα (0,20 € εκάστη), η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ και την από 04-10-2021 απόφαση του Δ.Σ πραγματοποιείται σήμερα 19.10.2021. 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά την συνεδρίασή της στις 19 Οκτωβρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων κοινών ονομαστικών και άυλων μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση, και στις 20 Οκτωβρίου 2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α. Οι μετοχές, κατά́ την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους, θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με κωδικό ISIN GRS001003037 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΤΤ στα ελληνικά και TATT στα λατινικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοχοι των Μετοχών μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαίων / Τμήμα Θεματοφυλακής πελατείας Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669570 και 210-3669571). Πρόσθετα, σε συνέχεια i) της από 07-07-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα προς υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης), ποσού 151.854.439,86 ευρώ, και ii) της από 12-08-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που διεπίστωσε το σχηματισμό του άνω ειδικού αποθεματικού καθώς και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-10-2021 αποφάσισε, όπως απαιτεί η νομοθεσία, την κεφαλαιοποίηση του άνω ειδικού αποθεματικού ποσού €151.854.439,86 και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ονομαστική αξία €3.308.375,60 με την έκδοση 16.541.878 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20) η κάθε μία.

Η θετική διαφορά μεταξύ του ποσού από το ειδικό αποθεματικό που αντιστοιχεί στους τίτλους, δηλαδή του ποσού της αξίας εξαγοράς των τίτλων (όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και το άρθρο 5 παρ.1 της ΠΥΣ) και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι ποσό συνολικά €148.546.064,26, θα αχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.6 της ΠΥΣ σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 4.845.889 και διαιρείται σε 24.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20) η κάθε μία. Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου κατ’ άρθρο 20 παρ.1 του ν.4548/2018 κατόπιν της μετατροπής των τίτλων δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5, εδάφιο β’ του ν.4548/2018, καθόσον κατά το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ η μετατροπή των τίτλων σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφοράς.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίαση και σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 της ΠΥΣ, αποφάσισε την αναπροσαρμογή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας τηρώντας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο ν.4548/2018.Η ανωτέρω τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ΄ αριθμ. 113564/19.10.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank έως 240 εκατ. ευρώ

Η ΓΣ των μετόχων της τράπεζας ενέκρινε την ΑΜΚ, με την έκδοση έως 1,2 δισ. νέων μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ εκάστης. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον προτιμητέο ιδιώτη επενδυτή.