ΓΔ: 932.96 2.15% Τζίρος: 88.27 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ideal: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου διευθυντικών στελεχών

Οι κ.κ. Βασίλειος Κάτσος και Ελένη Κάτσου ελέγχουν έμμεσα 1.645.160 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,23% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Στην γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών προχώρησε η Ideal. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, τα ακόλουθα:

1. Συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία, σήμερα, 17.11.2021, από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, αγόρασε στις 16.11.2021 μέσω της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 10.517 μετοχές της Εταιρείας, στη μεσοσταθμισμένη τιμή, ανά μετοχή, των 3,64 ευρώ και με συνολική αξία συναλλαγής 38.311,33 ευρώ.

2. Συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία, σήμερα, 17.11.2021, από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και την κυπριακή εταιρεία Virtueco Limited, για λογαριασμό της ιδίας και των λοιπών παρακάτω αναφερόμενων νομικών προσώπων, το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (εφεξής: «VSEF»), μέτοχος της Εταιρείας στις 17.11.2021 μεταβίβασε, εκτός οργανωμένης αγοράς και χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, 1.645.160 μετοχές της Εταιρείας σε μεριδιούχους επενδυτές του, λόγω της παύσης της λειτουργίας του (του VSEF) και της διανομής των περιουσιακών του στοιχείων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μετοχές της Εταιρείας, στους μεριδιούχους επενδυτές του, σε αναλογία με τη συμμετοχή τους σε αυτό, με συνέπεια το ποσοστό του να κατέλθει από το 6,64% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στο 1,42%.

Συνεπεία των παραπάνω, μεταβλήθηκε αντίστοιχα και η έμμεση συμμετοχή της ιδιωτικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Virtus International Partners LP (εφεξής: η «V.I.P.»), με έδρα στα Cayman Islands, στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, η οποία συμμετοχή υφίσταται δυνάμει του άρθρου 10 περ. (η) του Ν. 3556/2007, καθώς η V.I.P. δύναται, δυνάμει σύμβασης διαχείρισης, να ασκεί τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της και χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες του VSEF.

Απώτερος ελέγχων της V.I.P., κατά την έννοια του άρθρου 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007, είναι ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, μέσω των ενδιάμεσων εταιρειών Papco με έδρα στα Cayman Islands καθώς και Virtueco Limited με έδρα στην Κύπρο, η έμμεση συμμετοχή των οποίων στα παραπάνω δικαιώματα ψήφου, συρρικνώθηκε αντιστοίχως.

3. Έτσι, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ασκεί έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007 επί της V.I.P., την 17.11.2021, ασκεί αμέσως τον έλεγχο επί 10.517 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντιστοιχουσών στο 0,03% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και εμμέσως επί 445.888 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντιστοιχουσών στο 1,42% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

4. Συνεπεία γνωστοποιήσεων που έλαβε η Εταιρεία, σήμερα, 17.11.2021, από τους κ.κ. Βασίλειο Κάτσο και Ελένη Κάτσου και από την εταιρεία VNK Capital Ltd για λογαριασμό των ιδίων και του κάτωθι νομικού προσώπου, γνώρισαν στην Εταιρεία ότι στις 17.11.2021 πιστώθηκαν στον λογαριασμό αξιογράφων που τηρεί η εταιρεία VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. Ltd 1.645.160 μετοχές της Εταιρείας, συνεπεία της διανομής των μετοχών της Εταιρείας από το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund στους μεριδιούχους του και ως εκ τούτου η VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. Ltd κατέχει πλέον άμεσα ποσοστό 5,23% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω οι κ.κ. Βασίλειος Κάτσος και Ελένη Κάτσου ελέγχουν έμμεσα 1.645.160 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,23% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς είναι οι τελικοί από κοινού μέτοχοι της εταιρείας VNK Capital Ltd, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο , ελέγχουσα εταιρεία και κάτοχο του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. Ltd.

Η γνωστοποίηση του παραπάνω υπό (1) πραγματοποιείται δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελεί πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε αυτήν, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (25) του ανωτέρω Κανονισμού.

Η γνωστοποίηση των παραπάνω υπό (2) και (3) πραγματοποιείται δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι το VSEF αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Με τη νέα επωνυμία Ideal Holdings στο Χρηματιστήριο από 31/12

Αλλαγή επωνυμίας αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της σήμερα ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ideal

H έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι την 01.12.2027 δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Αντικατάσταση του VSEF/Fund από τους μεριδιούχους επενδυτές του

Tο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund, έπαυσε τη λειτουργία του και διένειμε αυτούσια στους μεριδιούχους επενδυτές του, ως μέρος της περιουσίας του, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που αυτό κατείχε.