ΓΔ: 859.38 -0.88% Τζίρος: 83.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
business_daily_premia
Ακίνητο logistics της Premia στην Ελευσίνα. Πηγή: Premia.

Premia: Αύξηση 63% της συνολικής αξίας επενδύσεων, ενίσχυση των κερδών

Μόλις 0,2 εκατ. ευρώ επλήγησαν τα έσοδα από μισθώματα λόγω κορονοϊού στο εννεάμηνο. Στα 131,6 εκατ. ευρώ η αξία των 16 επενδυτικών ακινήτων της Premia, ενώ εκτινάχθηκαν και τα ίδια κεφάλαια στα 114,6 εκατ. ευρώ μετά την ενσωμάτωση της ΑΜΚ ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένα εμφανίζονται τα μεγέθη της Premia στο εννεάμηνο του 2021 καθώς μετά και την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων έχει αυξηθεί κατά 63% η συνολική αξία επενδύσεων του ομίλου. Παράλληλα εκτινάχθηκαν και στα ίδια κεφάλαια του ομίλου σε 114,6 εκατ. ευρώ καθώς ενσωματώθηκε πλήρως η ΑΜΚ ύψους 75 εκατ. ευρώ που είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο.

Ανεπαίσθητη ήταν η επίδραση του κορονοϊού στα έσοδα του ομίλου καθώς τα μισθώματα επλήγησαν μόλις κατά 0,2 εκατ. ευρώ με τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα της Premia να ανέρχονται στα 6,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.

Όπως αναφέρει η Premia στο εννεάμηνο υπήρξε σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα νέων ακινήτων καθώς και στρατηγική είσοδος στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων. Πραγματοποιήθηκε η αγορά ενός  νέου ακινήτου logistics και ενός εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας 7,8 εκ. ευρώ την 30.09.2021. Επίσης στις 29 Ιουνίου αποκτήθηκε έναντι τιμήματος 24,6 εκ. ευρώ (23,6 εκ. ευρώ μέσω εισφοράς και 1 εκ. ευρώ σε μετρητά) το σύνολο των μετοχών 6 ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, εκ των οποίων πέντε logistics και δύο big boxes, συνολικής εύλογης αξίας 55,2 εκ. ευρώ την 30.09.2021. Η Premia υπέγραψε προσύμφωνο με την  DIMAND το Σεπτέμβριο 2021 για την απόκτηση αυτοτελούς ακινήτου εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) στον Πειραιά. Η συνολική αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 10,2 εκ. ευρώ.

Η Premia κατέγραψε αύξηση κατά 63% της συνολικής αξίας επενδύσεων του ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε σε 173,1 εκ. ευρώ την 30.9.2021. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου περιλαμβάνει 16 επενδυτικά ακίνητα αξίας 131,6 εκ. ευρώ, έναντι επτά ακινήτων αξίας 65,9 εκ. ευρώ την 31.12.2020. Επιπλέον, καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 2 εκ. ευρώ κατά την υπογραφή του ανωτέρω προσυμφώνου αγοράς ακινήτου στον Πειραιά.

Ο όμιλος παράλληλα έχει επενδύσει από το 2020 σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ η οποία έχει τη διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ. Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε σε 39,5 εκ. ευρώ την 30.9.2021 έναντι 40,4 εκ. ευρώ την 31.12.2020.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 114,6 εκ. ευρώ έναντι 38,2 εκ. ευρώ την 31.12.2020, καθώς ενσωματώνεται πλήρως η ΑΜΚ συνολικής αξίας 75 εκ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2021 με την έκδοση συνολικά 52.083.331 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, σε τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή, που περιλάμβανε συνδυαστικά: (α) εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 27,5 εκ. ευρώ (μετοχές των 6 εταιριών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 αξίας 23,6 εκ. ευρώ, καθώς και ομολογίες έκδοσης της εταιρείας αξίας 3,9 εκ. ευρώ) και (β) μετρητά ύψους 47,5 εκ. ευρώ. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανήλθαν σε 43,8 εκ. ευρώ έναντι 1,9 εκ. ευρώ την 31.12.2020.

Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου το εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία (Covid-19), με τη σχετική μείωση να ανέρχεται σε 0,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Το EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), ανήλθε σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Premia, αναφορικά με τις μεταβολές βασικών μεγεθών της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης εντός του Γ’ τριμήνου του 2021, επισημαίνεται ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια καθώς και στα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας ΑΜΚ. Αναλυτικότερα, το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 114,6 εκατ. ευρώ την 30.9.2021 έναντι 67,8 εκατ. ευρώ την 30.6.2021, καθώς την 30.9.2021 η προαναφερθείσα ΑΜΚ ενσωματώνεται πλήρως, ενώ στις 30.6.2021 ενσωματώνεται μόνο κατά το σκέλος των εισφορών περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή δεν περιλαμβάνεται το σκέλος των μετρητών). Αντιστοίχως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν σε 43,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ την 30.6.2021.

Προοπτικές για το 2021 

Η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου παρά τις αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας κορονοϊού (Covid-19) αλλά και της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης. 

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Η PREMIA έχει επιλέξει στρατηγικά κλάδους και τύπους ακινήτων διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ανθεκτικό στις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και έναντι του πληθωρισμού, με μακροχρόνιες συμβάσεις και υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ισχυρή μετοχική της βάση και την ενισχυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωσή της μετά την πρόσφατη ΑΜΚ, η Εταιρεία εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. 

Η PREMIA εστιάζει στην έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών με στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της παρουσίας της στους στρατηγικούς κλάδους που είναι ήδη τοποθετημένη, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα τύπου big-box και κτίρια κοινωνικών υποδομών, καθώς επίσης και στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων στον οποίο εισήλθε πρόσφατα και τον οποίο σκοπεύει να αναπτύξει δυναμικά. Παράλληλα, αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων με στόχο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της και σε άλλους κλάδους του real estate. 

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η PREMIA επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας διερευνά τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω δυναμική και υγιή ανάπτυξή της.

Τέλος, με γνώμονα την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της PREMIA στην αγορά ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση της ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ("ΑΕΕΑΠ"). Η λήψη της σχετικής άδειας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετατρέπεται σε ΑΕΕΑΠ η Premia Properties με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία, καθώς θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο.
Premia Properties
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την απόκτηση της Μπουτάρης η Premia

Σε απαντητική της επιστολή προς το ΧΑ η εισηγμένη αναφέρει πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για την έκβαση των συζητήσεων.