ΓΔ: 917.64 -0.23% Τζίρος: 46.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Mevaco

Κέρδη έναντι ζημιών για τη Mevaco στο εννεάμηνο, έσοδα 17 εκατ.

Τα ΕΒΙΤ έφθασαν στα 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών στο αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ η εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα έχει πρόβληματα από την πανδημία αλλά και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Κερδοφόρα στροφή σήμανε το εννεάμηνο του 2021 για την εταιρεία Mevaco, ενώ θετικά κινήθηκαν τα οικονομικά της μεγέθη και για το γ' τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της. 

Ο κύκλος εργασιών 9μηνου ενισχύθηκαν 182% στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) έφθασαν στα 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εστάλη προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού  κοινού αναφορικά με τις όποιες συνέπειες και επιπτώσεις αφενός μεν της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο  «MEVACO A.E.» (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας ως «Εταιρεία»), σημειώνει τα ακόλουθα σχετικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2021 (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη της περυσινής περιόδου) και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της, αλλά και στις προοπτικές της.

Ειδικότερα (τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά παρατίθενται σε χιλ. Ευρώ) : 

  • Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθε σε 7.191,74 χιλ. Ευρώ έναντι 1.160,98 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 519 % σε σχέση με τα μεγέθη της 30.9.2020. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17.058,21 χιλ. Ευρώ έναντι 6.046,94 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 182%.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη 643,27 χιλ. Ευρώ, έναντι ζημιών 219,12 χιλ. Ευρώ, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 1.533,72 χιλ. Ευρώ, έναντι ζημιών 213,65 χιλ. Ευρώ.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη 819,26 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 37,94 χιλ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν  σε κέρδη 2.074,00 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 329,70 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 529%.
  • Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.09.2021 παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 13.874,62 χιλ. Ευρώ, και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 23.392,72 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 9.345,85 χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 22.485,79 χιλ. Ευρώ.
  • Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρείας οι δανειακές υποχρεώσεις την 30.9.2021 ανήλθαν σε 5.495,94 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020, ο οι δανειακές υποχρεώσεις της ανερχόταν σε 5.238,35 χιλ. Ευρώ.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας την 30.9.2021 ανήλθαν σε 5.187,21 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2020 είχαν ανέλθει σε 2.397,58 χιλ. Ευρώ.
  • Οι σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης για το γ’ τρίμηνο του 2021 (μεταβολή 1.7 – 30.9 2021), συνοψίζονται στα εξής: α. Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά ποσό 554,15 χιλ. Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, με σκοπό την υποστήριξη της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών και β. Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 983,88 χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά 3.021,34 χιλ. Ευρώ και στην μείωση των λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 1.980,05 χιλ Ευρώ (μείωση αποθεμάτων και μείωση απαιτήσεων) 

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 και συγκριτικά για την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (καθώς και σε σωρευτική βάση 9μήνου και για τις 2 περιόδους) απεικονίζονται, για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες (ποσά σε χιλ Ευρώ):

 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας και τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη ουδόλως επηρεάσθηκαν τόσο από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης , όσο και από τις συνέπειες της εξάπλωσης του Covid -19.

Αντιθέτως η Εταιρεία κεφαλαιοποιώντας την τεχνογνωσία της, τις οργανωτικές της δομές, την προσαρμοστικότητά της αλλά και την εξωστρέφεια που έχει συστηματικά αναπτύξει και καλλιεργεί στην διάρκεια των τελευταίων ετών κατάφερε να επιτύχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, γεγονός που είχε άμεση και ιδιαίτερα θετική επίδραση σε όλα τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το τέταρτο κύμα της πανδημίας, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης και νέου κύματος με άγνωστη διάρκεια και ένταση, η Διοίκηση της Εταιρείας, εκτιμά ότι χάρη στα μέτρα και στις δράσεις που έχουν ληφθεί και υλοποιούνται συστηματικά και ιδίως την πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών υγειονομικής ασφαλείας (σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες) δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας, καθόσον η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι άρτιες εγκαταστάσεις και υποδομές της, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και των ικανοποιητικών/επαρκών ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ύψος των προς εκτέλεση παραγγελιών της, με βάση και το ευρύτερο συμβασιοποιημένο αντικείμενό της (εντός και εκτός Ελλάδος) είναι τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της, που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αντιμετωπίσει προσηκόντως την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής και να περιορίζει τις δυσμενείς συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και με δεδομένο ότι η όποια αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα της Εταιρείας, οι επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης σε σχέση με την Εταιρεία περιορίζονται στα αρνητικά επακόλουθα στους κλάδους των μεταφορών και του εφοδιασμού (ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη), για την αντιμετώπιση των οποίων προσαρμόζεται ανάλογα η εμπορική πολιτική της Εταιρείας ώστε το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού να μετακυλίεται. 

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται τόσο με την ενεργειακή, όσο και με την υγειονομική κρίση, ενώ  παράλληλα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτοί μεταβάλλονται, οι οποίοι επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση της, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της, με σκοπό την άμεση, όπου χρειάζεται, λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της ακώλυτης παραγωγικής λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτής και την διατήρηση των θετικών της επιδόσεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Mevaco-Metallourgiki
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη Mevaco και τη Fincantieri για κορβέτες

Μεταξύ των δύο εταιρειών υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης / Κατανόησης / Συνεννόησης (ΜoU) , στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το Πρόγραμμα ναυπήγησης τεσσάρων κορβετών.
Mevaco
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα σύμβαση έργου για τη Mevaco στην Κοζάνη, ύψους 13,2 εκ. ευρώ

Το έργο αφορά την κατασκευή σταθερών μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος 225 MWp, συνολικής αξίας 13,2 εκ. Ευρώ, η παράδοση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσεως.
Mevaco
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mevaco: Πτώση 52% στις πωλήσεις και 74,86 % στα EBITDA στο 9μηνο 2020

Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 1.213,17 χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά 1.535,88 χιλ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της εκταμίευσης του ανωτέρω Ομολογιακού δανείου.