ΓΔ: 887.2 0.91% Τζίρος: 4.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:49:35 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτος: ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Χαϊδεμένος: Αυξημένα κατά 158% τα EBITDA για το εννεάμηνο 2021

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.352 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο και σε 329 χιλ. ευρώ κατά  το γ' τρίμηνο 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 128% και 35% αντίστοιχα.

Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε η εταιρεία Χαϊδεμένος για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2021. Υψηλότερες πωλήσεις και ενισχυμένη κερδοφορία σημειώθηκαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 10.836 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 3.769 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 10.069 χιλ. και Ευρώ 3.513  χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 8% και 7% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 1.352 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 329 χιλ. κατά  το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 594 χιλ. και Ευρώ 243 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 128% και 35% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 130χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 3 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 51 χιλ. και Ευρώ 21 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 158% και -86% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε   Ευρώ 21 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε κέρδη  Ευρώ 260 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ -927 χιλ. και Ευρώ -302 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους  της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 102% και 186% αντίστοιχα.

Τα κέρδη/ζημιές  προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ -152 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 245 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ -1216 χιλ. και Ευρώ -401 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 88% και 161% αντίστοιχα.

Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης  κατά το γ΄ τρίμηνο  του 2021.

Ο  συνολικός Δανεισμός της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 9.850 χιλ. την 30.09.2021, έναντι Ευρώ 9748  χιλ. την 31.12.2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ χιλ.6.857 την 30.09.2021  και Ευρώ 6.011 χιλ. την 31.12.2020. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 16.319 χιλ. την 30.09.2021  και Ευρώ 16.514  χιλ.  την 31.12.2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «η εμφάνιση της πανδημίας Covid -19  που  έπληξε  το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζει και το τρέχον έτος. Το οικονομικό περιβάλλον  συνεχίζει να παραμένει ασταθές  λόγω των συνεχών  αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους,  τα οποία  έχουν άμεση επίδραση και  στα σημαντικά κόστη της εταιρείας  λόγω των αναγκών της  παραγωγικής της δραστηριότητας.

Η διοίκηση έχει θέσει βασικές προτεραιότητες σχετικά με την διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της ανωτέρω κατάστασης  και έχει δημιουργήσει ένα γενικότερο πλάνο ανταπόκρισης για κάθε παράγοντα κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εταιρίας.

Με βάση τα δεδομένα  που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και τις  τρέχουσες  συνθήκες   που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, συντηρώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αποκλείει το γεγονός   οι συνέπειες να  επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης  και  δε δύναται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υφίστανται  και  για μέρος του 2022».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ