ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

Viohalco: Στο 27,43% ο Ν. Στασινόπουλος και 30,31% ο Ιπ. Στασινόπουλος

Παράλληλα, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου στην εταιρεία υπερέβη το όριο του 5% και ανέρχεται σε 7,01% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της.

Τις μεταβολές των ποσοστών συμμετοχής στην εταιρεία των Νικόλαου ΣτασινόπουλουΙπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλου και Μιχαήλ Στασινόπουλου ανακοίνωσε η Viohalco. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Νικόλαου Στασινόπουλου κατήλθε του ορίου 30%, και είναι πλέον 27,43% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco, ενώ το ποσοστό του κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλου υπερέβη το όριο του 30% και ανέρχεται σε 30,31%.

Η συμμετοχή κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου υπερέβη το όριο του 5% και ανέρχεται σε 7,01% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η ανακοίνωση

Η Viohalco S.A. (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία οι ακόλουθες συναλλαγές, επί μετοχών της Εταιρείας, προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα:

α) ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 25-11-2021, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11- 2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 3059/23.11.2021, 3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑλεξίουΔημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6, μετεβίβασε, αιτία δωρεάς, προς τον κ. Μιχαήλ Στασινόπουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την πλήρη κυριότητα, κατά 100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 29.415.149,25 ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

β) ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 25-11-2021, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11- 2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 3059/23.11.2021, 3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑλεξίουΔημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6, μετεβίβασε, αιτία δωρεάς, προς τον κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την πλήρη κυριότητα, κατά 100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 29.415.149,25 ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

γ) ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Μέλους της Εταιρείας, στις 25-11-2021, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11-2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 3059/23.11.2021, 3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6, απέκτησε, αιτία δωρεάς, από τον κ. Νικόλαο Στασινόπουλο, Πρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την πλήρη κυριότητα, κατά 100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 29.415.149,25 ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και

δ) ο κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος του Νικολάου, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 25-11-2021 γνωστοποίησε στην Εταιρεία, ότι, στις 23-11-2021, δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 3059/23.11.2021, 3060/23.11.2021, και 3061/23.11.2021 συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεάς του Έλληνα Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξίου-Δημητρίου Φωτόπουλου του Ιωάννη, με έδρα την Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 6, απέκτησε, αιτία δωρεάς, από τον κ. Νικόλαο Στασινόπουλο, Πρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την πλήρη κυριότητα, κατά 100%, συνολικά έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (6.192.663) κοινών άυλων μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας 29.415.149,25 ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Viohalco έλαβε τρεις γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών που αναφέρουν ότι:

(α) o κ. Νικόλαος Στασινόπουλος μεταβίβασε αιτία δωρεάς 6.192.663 μετοχές της Viohalco (2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco) προς τον κ. Μιχαήλ Στασινόπουλο, και 6.192.663 μετοχές της Viohalco (2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco) προς τον κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο, συνολικά 12.385.326 μετοχές της Viohalco, ήτοι 4,78% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco. Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Νικόλαου Στασινόπουλου στη Viohalco κατήλθε του ορίου 30%, και είναι πλέον 27,43% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco,

(β) ο κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος απέκτησε αιτία δωρεάς 6.192.663 μετοχές της Viohalco, ήτοι 2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco. Αυτά τα δικαιώματα ψήφου προστίθενται στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει ήδη στο όνομα του (12.091.105 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 4,66% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco) και στα δικαιώματα ψήφου για τα οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ, τού έχει χορηγήσει, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία άσκησης κατά την κρίση του, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος KIKΠE (60.264.128 μετοχές, ήτοι 23,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco). Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλου στη Viohalco υπερέβη το όριο του 30% και ανέρχεται σε 30,31% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco, και

(γ) ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος απέκτησε αιτία δωρεάς 6.192.663 μετοχές της Viohalco, ήτοι 2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco. Αυτά τα δικαιώματα ψήφου προστίθενται στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει ήδη στο όνομα του ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος (11.988.733 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 4,63% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco). Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου στη Viohalco υπερέβη το όριο του 5% και ανέρχεται σε 7,01% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το εργοστάσιο της Doral στη Θεσσαλονίκη εξαγόρασε η Aluminco

Το συνολικό κόστος της εξαγοράς ανέρχεται σε 9 εκατ., ενώ το κόστος της επένδυσης σε βάθος πενταετίας υπολογίζεται στα 20 εκατ., κάτι που συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας αλουμινίου κατά 7.000 τόνους ή 25% ετησίως.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία για την ElvalHalcor στο εννεάμηνο

Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά στα 2.082,5 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, αυξημένο κατά 38,8% από τα 1.500,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ElvalHalcor: Νέος γενικός διευθυντής του κλάδου χαλκού ο Π. Λώλος

Το Δ.Σ. της εταιρείας εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Λώλο και ως εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Περικλή Σαπουντζή. Ο κ. Λώλος θα ασκεί παράλληλα και τα μέχρι σήμερα καθήκοντά του, ως γενικός διευθυντής του τομέα σωλήνων χαλκού.