ΓΔ: 957.6 0.63% Τζίρος: 80.51 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Premia Properties

Πώς χρησιμοποιήθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια από τις ΑΜΚ της Premia

Μέχρι τις 31.12.2021, διατέθηκαν από την εταιρεία 2.943.065 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και 22.985.911 ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τέσσερα συνολικά επαγγελματικά ακίνητα.

Στον απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα τελευταία τρία έτη προέβη η Premia Properties. Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

Κατά την συνεδρίασή του στις 7 Ιανουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES» (εφεξής η «Εταιρεία»), εν όψει της έκδοσης από την Εταιρεία ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά, προέβη σε απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

(α) Aπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €7.483.968 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη και τιμή διάθεσης €0,67 ανά μετοχή, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 02.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 25.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού €10.028.517, όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 09.07.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το ποσό αυτό διατέθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτοί δηλώθηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17.06.2020, ήτοι για την αποπληρωμή ισόποσου μέρους δανείων που είχε χορηγήσει στην Εταιρεία ο όμιλος Alpha Bank, βάσει της επικυρωθείσας με την υπ’ αριθμ. 712/29.08.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 29.03.2018 Συμφωνία Εξυγίανσης, όπως προκύπτει από την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία επισυνάπτεται η από 05.03.2021 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Γρηγόριου Παππά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25201).

(β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €26.041.665,50 με την έκδοση 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή εκ των οποίων (i) 19.086.655 μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος, και (ii) 32.996.676 μετοχές διατέθηκαν με δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, με καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει των από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που παρασχέθηκε σε αυτό με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021, αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού €47.515.213,44 όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το ποσό αυτό (κατόπιν αφαίρεσης ποσού €1.560.620,32 ως εξόδων της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) έχει εν μέρει διατεθεί μέχρι σήμερα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτοί δηλώθηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 09.07.2021. Ειδικότερα, μέχρι την 31.12.2021, διατέθηκε από την Εταιρεία ποσό €2.943.065,76 για κεφάλαιο κίνησης και ποσό €22.985.911,54 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τέσσερα (4) συνολικά επαγγελματικά ακίνητα, και, συγκεκριμένα, εξ αυτών ποσό €15.032.368,54 για επενδύσεις και προκαταβολές επενδύσεων σε εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (serviced apartments) και ποσό €7.953.543,00 για προκαταβολές επενδύσεων σε βιομηχανικά ακίνητα.

Η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων έγινε αποκλειστικά με κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το υπολειπόμενο ποσό των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διατηρείται από την Εταιρεία σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Η έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων της παραπάνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα δημοσιευθεί μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 που θα δημοσιεύσει η Εταιρεία με την ετήσια οικονομική έκθεση 2021, εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia Properties: Απόκτηση ακινήτου σε Παιανία για πάρκο βιοτεχνολογίας

Τα ετησιοποιημένα μισθωτικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε 1,5 εκατ. ευρώ και σταδιακά μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης τέλος του 2023 θα διαμορφωθούν σε 3,5 εκατ. ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την απόκτηση ακινήτου στον Πειραιά ανακοίνωσε η Premia Properties

Το ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 3.600 τ.μ, και αποτελείται από 58 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, με το κόστος της συναλλαγής να καλύπτεται από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε γίνει τον Ιούλιο.