ΓΔ: 795.24 2.06% Τζίρος: 72.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Frigoglass

Frigoglass: Στις 4/2 αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Οι μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ της εταιρείας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan) από πέντε μέλη του προσωπικού της και συνδεδεμένων εταιρειών.

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2022 οι νέες μετοχές της Frigoglass θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως επισημαίνει χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την 4.2.2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ("Χ.Α.") των οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε (876.665) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει της από 31.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα λεπτών (€52.599,90) με καταβολή μετρητών και την έκδοση των ανωτέρω νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,06 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,125 Ευρώ ανά μετοχή, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan) από πέντε (5) μέλη του προσωπικού της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») και συγκεκριμένα: - οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε (876.665) μετοχές με τιμή διάθεσης 0,125 Ευρώ ανά μετοχή, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης σύμφωνα με την από 15.06.2018 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 22.03.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου διαπιστώθηκε με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 31.12.2021 βάσει της από 31.12.2021 έκθεσης της εταιρείας με την επωνυμία «PΚF EUROAUDITING S.A.», και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής την 21.01.2022.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ είκοσι ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων και ενενήντα έξι λεπτών (€21.378.864,96), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες δέκα έξι (356.314.416) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,06 Ευρώ εκάστη.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της την 2.2.2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε (876.665) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 4.2.2022. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Αύξηση των πωλήσεων κατά 25% για το πρώτο τρίμηνο

Oι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές πρώτων υλών και στο κόστος μεταφοράς στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης έχουν επηρεάσει, και αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν την εταιρεία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Ποιος ο αντίκτυπος από την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Το 14,5% και το 2,4% των πωλήσεων του Ομίλου αποτελούν οι αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας σύμφωνα με τα μη ελεγμένα στοιχεία του 2021. Η θυγατρική στη Ρωσία αποτελεί το 20% του ενεργητικού του Ομίλου για το 2021.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Έκτακτη ΓΣ για μείωση κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών

Η Συνέλευση ορίστηκε για τις 14 Δεκεμβρίου, με βασικό θέμα τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 14,2 εκατ. με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,10 ευρώ σε 0,06.