ΓΔ: 878.76 -0.45% Τζίρος: 44.15 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Dimand Α.Ε.

Dimand: Από 13 - 15 ευρώ το εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους, τα συνολικά έσοδα από τη Δημόσια Προσφορά θα ανέλθουν κατά μέγιστο σε 98.071.500 ευρώ.

Στα 13 με 15 ευρώ ορίστηκε το εύρος της τιμής της μετοχής της Dimand για τη δημόσια προσφορά, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Δυνάμει της από 22.03.2022 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και της από 17.06.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων:

  • Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €326.905 με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων) και έκδοση 6.538.100 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), καλυπτόμενη μέσω Δημόσιας Προσφοράς (6.213.100 Νέες Μετοχές) και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 Νέες Μετοχές), η εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των νεοεκδοθησόμενων 6.538.100 κοινών ονομαστικών μετοχών) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
  • η τιμή διάθεσης θα καθορισθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Οι υφιστάμενοι κοινοί μέτοχοι της Εταιρείας (εφεξής οι «Πωλητές Μέτοχοι»), προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της Εταιρείας, έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») μέχρι 931.800 επιπρόσθετων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment)» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά τη Δημόσια Προσφορά.

Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών (Overallotment) στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Αν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης (Greenshoe Option) ασκηθεί πλήρως, το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων) θα ανέλθει σε 7.469.900 Μετοχές, εκ των οποίων 6.538.100 Νέες Μετοχές και 931.800 υφιστάμενες Μετοχές. Εφόσον δυνάμει των ανωτέρω ρυθμίσεων διατεθούν Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ενδέχεται να προβούν σε χρηματιστηριακές πράξεις στο Χ.Α. με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.

Συνεπώς, κατά τη Δημόσια Προσφορά αναλυτικότερα προσφέρονται:

(α) 6.213.100 Νέες Μετοχές,

(β) τυχόν αδιάθετες μετοχές, εφόσον προκύψουν κατά την Παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων των 325.000 Νέων Μετοχών, και

(γ) έως 931.800 Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), οι οποίες δύναται να διατεθούν σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, και οι οποίες συνολικά καλούνται εφεξής οι «Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς».

Τιμή διάθεσης

Η τελική τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, η τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με εξαίρεση για το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που συμμετέχει στην Παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, όπου αυτή θα υπολείπεται κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω στο δεύτερο δεκαδικό. Επιπλέον, οι τυχόν Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment), θα διατεθούν επίσης κατά τη Δημόσια Προσφορά στην Τιμή Διάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης, για το προσδιορισμό του οποίου ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών:

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρv εύρους, τα συνολικά έσοδα από τη Δημόσια Προσφορά θα ανέλθουν κατά μέγιστο σε 98.071.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Εφόσον διατεθεί και το σύνολο των 931.800 Πρόσθετων Μετοχών (Overallotment), το συνολικό ύψος της προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε €112.048.500 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων).

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 01.07.2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.6.4 «Τιμή Διάθεσης Νέων Μετοχών» του από 23.06.2022 Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

DIMAND-Xrimatistirio
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των μετοχών της εταιρείας DIMAND

Eίμαστε υπερήφανοι και για ένα ακόμη επίτευγμα, την επιτυχή αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Η είσοδος στο ΧΑ επιβεβαιώνει τις προοπτικές της Dimand

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank τόνισε την δέσμευση της τράπεζας να στηρίξει κι άλλα επιτυχημένα σχέδια που συμβάλλουν στην εμβάθυνση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και θέτουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.