ΓΔ: 891.79 -0.16% Τζίρος: 41.87 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:03:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Πηγή φωτο: Eurobank

Eurobank: Στη συνέλευση ο συμψηφισμός αποθεματικών με συσσωρευμένες ζημιές

Στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης έχει περιληφθεί σχετικό θέμα όπου σημειώνεται ότι η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μπορεί να συμψηφιστεί ως απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών με αποθεματικά καλούνται μεταξύ άλλων να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Eurobank  στην τακτική γενική συνέλευση που συγκαλείται στις 21 Ιουλίου 2022. Ειδικότερα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης έχει περιληφθεί σχετικό θέμα όπου σημειώνεται ότι η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μπορεί να συμψηφιστεί ως απόσβεση ζημιών της εταιρείας μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Κατόπιν τούτου, προτείνεται: 1) ο συμψηφισμός του συνόλου του  λογαριασμού «Αποθεματικά εταιρικού νόμου» ύψους έξι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (6.919.340.996,75) και 2) ο συμψηφισμός μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους έξι δισεκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (6.894.372.433,32) με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες ύψους δέκα τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και επτά λεπτών (13.813.713.430,07) από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».

Σημειώνεται ότι ο ως άνω λογαριασμός «Αποθεματικά εταιρικού νόμου» αποτελείται από: α) διαφορά υπέρ το άρτιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συγχωνευόμενων εταιρειών, ύψους ενός δισεκατομμυρίου εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (1.126.459.059,85), β) τακτικό αποθεματικό ύψους διακοσίων εκατομμυρίων εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (200.114.740,76), γ) τακτικό αποθεματικό συγχωνευόμενων εταιρειών δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ (13.570.808,00) και δ) αποθεματικά του πρώην άρθρου 4 παρ. 4α  κ.ν. 2190/1920 και νυν άρθρου 31 παρ. 2 ν.4548/2018 ύψους πέντε δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών  (5.579.196.388,14).
Ο ως άνω προτεινόμενος συμψηφισμός δεν επηρεάζει τα ίδια και εποπτικά κεφάλαια της Εταιρείας και υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε: 1) τον συμψηφισμό του συνόλου του  λογαριασμού «Αποθεματικά εταιρικού νόμου» ύψους έξι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (6.919.340.996,75), που αποτελείται από α) διαφορά υπέρ το άρτιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συγχωνευόμενων εταιρειών (ύψους 1.126.459.059,85), β) τακτικό αποθεματικό (ύψους 200.114.740,76), γ) τακτικό αποθεματικό συγχωνευόμενων εταιρειών (ύψους 13.570.808,00) και δ) αποθεματικά του πρώην άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920  και νυν άρθρου 31 παρ. 2 4548/2018 (ύψους 5.579.196.388,14), και 2) τον συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους έξι δισεκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (6.894.372.433,32) με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες ύψους δέκα τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και επτά λεπτών (13.813.713.430,07) από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Απογειώθηκαν» τα βασικά μεγέθη της Eurobank στο πρώτο εξάμηνο

Σχεδόν τετραπλάσια τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, πέντε φορές πάνω τα κέρδη ανά μετοχή και εκτίναξη της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στο 27,5%. Νέες εκταμιεύσεις δανείων €5,2 δισ. Άλλαξε επί τα βελτίω το πλάνο για το 2023.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Eurobank για τρίτη χρονιά στη λίστα “Most Admired Companies in Greece”

Με τη νέα διάκριση, που επιτεύχθηκε σε ένα δύσκολο περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας, η τράπεζα συμπληρώνει έξι διαδοχικά χρόνια συμμετοχής της στη λίστα με τις 20 καλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Αναμορφώθηκε η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός της Επιτροπής παραμένει να συνδράμει τη Διοίκηση της Τράπεζας στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φ. Καραβίας: Η πορεία της τράπεζας ενισχύει τις πιθανότητες διανομής μερίσματος

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank τόνισε στη ΓΣ  ότι η πορεία της τράπεζας την εφετινή χρονιά «ενισχύει την πεποίθησή μας για την διανομή μερίσματος». Έτος ορόσημο το 2021 για τον Όμιλο.