Φώτο: BSB

Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας από την B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων

Σκοπός της νέας εταιρεία είναι η επένδυση σε ακίνητα και την εκμετάλλευση τους με αγορά, πώληση, ή ενοικίαση, την επένδυση σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Την ίδρυση κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με επωνυμία «B&B BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «B&B BUILDINGS ΑΕ», ανακοίνωσε η B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ καταβλητέο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Σκοπός της νέας εταιρεία είναι η επένδυση σε ακίνητα και την εκμετάλλευση τους με αγορά, πώληση, ή ενοικίαση, την επένδυση σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο τα ανωτέρω, και οι κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια.

Η νέα θυγατρική θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, καθώς και ότι το πρώτο ΔΣ της εαιρείας, θα αποτελείται από: την Σοφία Μπιθαρά σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμως Γεωργοπούλου, ως μέλος του ΔΣ, τον Βασίλειο Μπιθαρά του Γεωργίου και της Δήμητρας, ως Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γεώργιο Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, ως πρόεδρο του ΔΣ.

Σημειώνεται ότι η B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων θα καλύψει ολοσχερώς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 25.000 ευρώ και θα λάβει 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Κατόπιν της από 9.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ομοφώνως η ίδρυση κατά 100% θυγατρικής Μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «B&B BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «B&B BUILDINGS Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο 10ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 2ος όροφος, με διάρκεια ενενήντα έτη, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ καταβλητέο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και με σκοπό της Εταιρείας την επένδυση σε ακίνητα και την εκμετάλλευση τους με αγορά, πώληση, ή ενοικίαση, την επένδυση σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο τα ανωτέρω, και τις κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια .

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει ότι η νέα αυτή θυγατρική Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «B&B BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, καθώς και ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα αποτελείται από: την κα Σοφία Μπιθαρά σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμως Γεωργοπούλου, ως μέλος του Δ.Σ., τον κ. Βασίλειο Μπιθαρά του Γεωργίου και της Δήμητρας, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Γεώργιο Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, ως πρόεδρο του Δ.Σ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει ότι η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «B&F Α.Β.Ε.Ε ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3625801000 που εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής (10ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), με Α.Φ.Μ 094457036 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών θα καλύψει ολοσχερώς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και θα λάβει 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε εξασφάλιση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης στοχεύει η B&F

Έτοιμη να αξιοποιήσει όλα τα έκτακτα εργαλεία χρηματοδότησης με κρατικές εγγυήσεις δηλώνει η B&F, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από το κλείσιμο των καταστημάτων BSB και Lynne.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Public - MediaMarkt: Επενδύσεις 26 εκατ. με στόχο την κυριαρχία στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η πλήρης ενοποίηση των δύο εταιριών Public και MediaMarkt θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Συνεχίζεται η επέκταση του φυσικού δικτύου με άνοιγμα νέων καταστήματων MediaMarkt όπως στην Ρόδο και στην Καλαμάτα.