ΓΔ: 1406.91 -2.19% Τζίρος: 127.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Attica Bank: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου

Η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

Το «πράσινο φως» άναψε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Attica Bank, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση, μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ύψος άντλησης κεφαλαίων έως € 473.346.868,50 και για την εισαγωγή των μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Attica Bank γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά την από 30.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό €1.753.136,55, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 3,51640385951927 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €471.593.731,95, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ευρώ 2.251.696,05 και θα διαιρείται σε 45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€ 0,05) η κάθε μία.

Την 20.02.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3468342 η με αριθμό 2875050ΑΠ/20-02-2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με το από 30.12.2022 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Στην από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποφασίστηκαν οι ειδικότεροι όροι της Αύξησης κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως κάτωθι.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες (μη συνυπολογιζόμενων αργιών ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού συστήματος). Εάν μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 27.03.2023 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 28.03.2023. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30.03.2023, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 19.04.2023 και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 24.04.2023.

Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

- Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ή των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με την υποβολή αίτησης προς αυτούς.

- Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 19.04.2023.

- Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να έχει πιστωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (με μέριμνα του ασκούντος μετόχου ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα, άλλως η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων προτίμησης θα θεωρείται ως μη γεγενημένη. Η λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αποτελεί και την προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού αντιτίμου των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης κατά τους όρους του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

- Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

- Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

- Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκησή τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

- Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

- Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα αθροίζονται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών έχει ως εξής:

16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ

16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου

16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης*

16 Μαρτίου 2023 Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

24 Μαρτίου 2023 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης

27 Μαρτίου 2023 Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής

28 Μαρτίου 2023 Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης

29 Μαρτίου 2023 Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Δικαιούχων

30 Μαρτίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης

19 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

24 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

25 Απριλίου 2023 Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών

26 Απριλίου 2023 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης

26 Απριλίου 2023 Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης

27 Απριλίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*

28 Απριλίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

*Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, οπότε στην περίπτωση αυτή η Attica Bank θα ενημερώσει εγκαίρως και καταλλήλως τους επενδυτές μέσω δημόσιας ανακοίνωσης.

Η εισαγωγή των Νέων Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του Χ.Α., η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχο τους από το Χ.Α.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Vrettou-Attica-Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ανάκαμψη η Attica Bank: Κέρδη 28,6 εκατ. από ζημιές 356,6 εκατ.

Αισθητή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας και ρεκόρ στις εκταμιεύσεις νέων δανείων. Υψηλός ο δείκτης NPE, τι λέει η διοίκηση για το σχέδιο εξυγίανσης μέσω «Ηρακλή» και συγχώνευσης με Παγκρήτια.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Ο Αλέξανδρος Μαλανδρής αναλαμβάνει Chief Credit Officer

Διαθέτει εκτεταμένη γνώση στο αντικείμενο των πιστοδοτήσεων σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και κλάδων τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και ύφεσης της οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.