ΓΔ: 1209.34 1.34% Τζίρος: 72.07 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Frigoglass

Η S&P υποβάθμισε σε «επιλεκτική χρεοκοπία» τη Frigoglass

Η S&P Global Ratings θεωρεί τη συναλλαγή ως χρεοκοπία επειδή οι πιστωτές έλαβαν λιγότερη αξία από αυτή που αρχικά είχε συμφωνηθεί.

Σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (selective default) υποβάθμισε την Frigoglass ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's.

Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Απριλίου 2023, η Frigoglass SAIC ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ μέσω διαγραφής περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ επί του αρχικού ποσού και επαναφοράς 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης λήξης το 2028.

Αυτό ήταν μέρος της συμφωνηθείσας ανακεφαλαιοποίησης της Frigoglass και του ομίλου εταιρειών που ελέγχονταν παλαιότερα από αυτήν.

Η νέα κεφαλαιακή διάρθρωση περιλαμβάνει επίσης νέα εξασφαλισμένα ομόλογα (first-lien senior secured notes) ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία λήξης 2026.

Τα ομόλογα εκδόθηκαν μέσω της Frigo DebtCo PLC, της νέας μητρικής οντότητας του ομίλου.

Παρόλα αυτά, η S&P Global Ratings θεωρεί τη συναλλαγή ως χρεοκοπία επειδή οι πιστωτές έλαβαν λιγότερη αξία από αυτή που αρχικά είχε συμφωνηθεί.

Έτσι, «μειώσαμε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εκδότρια Frigoglass σε «SD» (επιλεκτική χρεοκοπία) και την αξιολόγηση για τα ομόλογα των 260 εκατ. ευρώ σε «D» (προεπιλογή).

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της Frigoglass σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία και η συναινετικής ανακεφαλαίοποίηση καθώς και του ομίλου εταιρειών που μέχρι πρότινος ελέγχονταν από αυτή. Η συναλλαγή ξεκίνησε με την υποστήριξη μίας επιτροπής κατόχων των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού 260 εκατ. και λήξεως το 2025 εκδόσεως της Frigoglass Finance B.V.

Όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση της Frigoglass στο Χρηματιστήριο:

Από τις 27 Απριλίου 2023 (ημερομηνία που αποτελεί την «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης») και ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής:

 • Η νέα μητρική εταιρεία του Νέου Ομίλου Frigoglass (ορίζεται παρακάτω) είναι η Frigo Debtco plc, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στην Αγγλία και Ουαλία (η «New DebtCo»), η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της FHBV (η New DebtCo και οι θυγατρικές της θα αποκαλούνται εφεξής «Νέος Όμιλος Frigoglass»)
 • Το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της New DebtCo και του Νέου Ομίλου Frigoglass ανήκει στην Frigo NewCo 1 Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στην Αγγλία και Ουαλία (η «New TopCo»). To 95% του μετοχικού κεφαλαίου της New TopCo διατέθηκε αναλογικά στους Ομολογιούχους ή στην Kroll Issuer Services Limited, με την ιδιότητα του εκπροσώπου περιόδου συμμετοχής (holding period trustee), για λογαριασμό τους, ενώ το υπόλοιπο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της New TopCo διατέθηκε στους Ομολογιούχους που επέλεξαν να αγοράσουν Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης (όπως ορίζεται παρακάτω). 
 • Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. θα κατέχει το υπόλοιπο 15% του μετοχικού κεφαλαίου της New DebtCo έχοντας επίσης συνάψει με τη New TopCo συμφωνία μετόχων, η οποία αποτυπώνει τους όρους διοίκησης της New DebtCo και του Νέου Ομίλου Frigoglass και περιλαμβάνει συνήθεις όρους αναφορικά με μετοχικά δικαιώματα μειοψηφίας και σχετικούς περιορισμούς. 
 • Η New DebtCo εξέδωσε νέες ομολογίες πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού €75 εκατ. και λήξεως το 2026 προς ορισμένους Ομολογιούχους (οι «Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης») με επιτόκιο 4% σε μετρητά συν 8% PYIC (μειωμένο κατά 1.0% εάν καταβληθεί πλήρως με μετρητά), το οποίο καταβάλλεται ή ανατοκίζεται εξαμηνιαίως. Τα έσοδα από τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, για να αποπληρωθούν εξ’ ολοκλήρου και να εξαλειφθούν οι υποχρεώσεις από τις ομολογίες προνομιακής εξασφάλισης με επιτόκιο 13% και λήξεως το 2023 που εκδόθηκαν από την Frigoinvest Holdings B.V. (η «FHBV») και την FFBV καθώς και για να πληρωθούν αμοιβές και έξοδα που αφορούν τη Συναλλαγή.
 • Η New DebtCo εξέδωσε ομολογίες δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού €150 εκατ. και λήξεως το 2028 προς τους Ομολογιούχους (οι «Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες») με το ακόλουθο επιτόκιο: o Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023: 2.0% σε μετρητά συν 9.0% PIYC (μειωμένο κατά 1.0% εάν καταβληθεί πλήρως με μετρητά), o Από την 1 η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής: 3.0% σε μετρητά συν 8.0% PIYC (μειωμένο κατά 1.0% εάν καταβληθεί πλήρως με μετρητά), o Καταβάλλεται ή ανατοκίζεται εξαμηνιαίως.
 • Οι Ομολογίες Λήξεως 2025 ακυρώθηκαν εξ’ ολοκλήρου ως μέρος της Συναλλαγής. 
 • Οι μετοχές της New DebtCo θα ενεχυριασθούν υπέρ του Εκπροσώπου Εξασφαλίσεων (Security Agent) για τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης και τις Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες, δυνάμει σύμβασης ενεχύρου υπό το δίκαιο της Αγγλίας. 
 • Ουσιωδώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. κατόπιν της αναγκαστικής εκτέλεσης επί των μετοχών της FHBV μεταβιβάστηκε στην Frigoglass Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. (η «Greek NewCo»), ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα και εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της FHBV, ενώ η FHBV προέβη στη παραχώρηση μίας σειράς καλύψεων ευθύνης (indemnities) και εξόδων προς τη Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., ώστε να υποστηριχθεί η λειτουργία της τελευταίας για το μέλλον. Τα σημαντικά οφέλη της Συναλλαγής για το Νέο Όμιλο Frigoglass είναι τα εξής: 
 • Απομόχλευση του Ισολογισμού: Ο υφιστάμενος δανεισμός του Νέου Ομίλου Frigoglass μειώθηκε κατά €110 εκατ. (προ της εκδόσεως των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης), 
 • Βελτίωση Ρευστότητας: Ο Νέος Όμιλος Frigoglass έλαβε επιπρόσθετη ρευστότητα €75 εκατ., προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιχειρησιακές του ανάγκες, τα έξοδα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση καθώς και την αναχρηματοδότηση των Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης με Σταθερό Επιτόκιο λήξεως το 2023 και ύψους €55 εκατ.,
 • Μείωση Εξόδων για Τόκους σε μετρητά: Τα έξοδα εξυπηρέτησης του δανεισμού ευθυγραμμίστηκαν με τις μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροές σε συνέχεια της μείωσης των pro forma εξόδων πληρωμής τόκων σε μετρητά και
 • Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων: Η 3ετής περίοδος λήξης των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης καθώς και η 5ετής περίοδος λήξης των Αναδιαρθρωμένων Ομολογιών παρέχουν το λειτουργικό περιθώριο για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Μετά τη Συναλλαγή, ο Νέος Όμιλος Frigoglass αναμένεται να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του όπως έχει έως και σήμερα. Υπό τη νέα δομή, η Greek NewCo θα αντικαταστήσει την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ως τα κεντρικά γραφεία του ομίλου και θα παρέχει ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες στον Νέο Όμιλο Frigoglass και στην Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Η ανώτατη διοίκηση της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νίκου Μαμουλή, θα συνεχίσει να διοικεί και να εφαρμόζει τις πολιτικές του Νέου Ομίλου Frigoglass αναλαμβάνοντας τις σχετικές θέσεις στην Greek NewCo.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ote-cosmote
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

S&P: Τρεις βαθμίδες πάνω από Δημόσιο η πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι το ισχυρό προφίλ του ομίλου υποστηρίζεται από την ηγετική θέση που κατέχει στην ελληνική αγορά καταγράφοντας σημαντικά κέρδη και πραγματοποιώντας συνετή οικονομική πολιτική.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Εγκρίθηκε από τους μετόχους το σχέδιο διάσωσης της εταιρείας

Οι μέτοχοι της εταιρείας συμφώνησαν για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου με τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του σε εταιρεία υπό τον έλεγχο των ομολογιούχων.