ΓΔ: 1027.47 0.71% Τζίρος: 106.28 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΒΙΣ: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της η ΑΜΚ καλύφθηκε κατά 94,9% από μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης.

ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 16.12.2022 (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 2.484.300,00 και την έκδοση 49.686.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»).

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

  • Ποσοστό 94,9% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 2.357.500,50 που αντιστοιχεί σε 47.150.010 Νέες Μετοχές.
  • Ποσοστό 1,4% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, με την καταβολή συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 35.803,00 που αντιστοιχεί σε 716.060 Νέες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω, έμειναν αδιάθετες 1.819.930 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε 90.996,50 Ευρώ. Με την από 18.01.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι ως άνω 1.819.930 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στο βασικό μέτοχο της Εταιρείας (ήτοι την «Hellenic Quality Foods Α.Ε.» ή «HQF»).

Συνεπεία των ανωτέρω και της από 19.01.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ΕΥΡΩ 2.484.300,00.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (ΕΥΡΩ 2.484.300,00) με την έκδοση σαράντα εννιά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων 49.686.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του ευρώ (ΕΥΡΩ 0,05) η κάθε μία.

Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (ΕΥΡΩ 2.732.730,00), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (54.654.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του ευρώ (ΕΥΡΩ 0,05) η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπεύθυνος κ. Κυριάκος Σουπιωνάς, Λεωφόρος Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 190 18, Μαγούλα Αττικής , αριθμός τηλεφώνου 210 616 1205, email: [email protected]).

 

Μαγούλα, 20.01.2023

 

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ