Φώτο: ΑΠΕ

Οι 20 φορολογικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη 

Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα.

Σε λεπτομερή παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στο φορολογικό σύστημα και μέσω των οποίων θα βελτιωθεί η εισπραξιμότητα αλλά και θα στηριχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Ο κ. Σταϊκούρας, στο πλαίσιο της συζήτησης του νέου Σχεδίου Νόμου του ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι θα κατατεθεί σύντομα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και πτώχευσης φυσικών προσώπων όπου θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνατότητα απαλλαγής από όλες τις οφειλές, την παροχή δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένους δανειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, και θα λαμβάνει πρόνοια αφενός για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Παράλληλα αναφέρθηκε διεξοδικά σε 20 βασικά σημεία του νομοσχεδίου: 

 1. Δίνονται κίνητρα σε συνταξιούχους που έχουν τη φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ακολουθώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Αυτοί θα υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστημα 15 ετών, και με την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 
 2. Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση 10% των χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών από τους γονείς προς τα τέκνα τους, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική αυτοτέλειά τους και παράλληλα να αναθερμανθεί η αγορά των ακινήτων.  
 3. Μειώνεται ή ακόμη και μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για το έτος 2019, ανάλογα με την πτώση του τζίρου που εμφάνισαν φέτος οι επιχειρήσεις. Μέτρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
 4. Απαλλάσσονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας.
 5. Καθίσταται ευνοϊκότερο το καθεστώς των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων για την πλειονότητα των οχημάτων, με στόχο την ανανέωση του σημερινού στόλου των αυτοκινήτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, με νέα, φιλικότερα προς το περιβάλλον. Καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων, και μειώνεται ακόμα περισσότερο το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων.
 6. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα του εργαζόμενου ή του εταίρου ή του μετόχου οι μετοχές που του παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος από την επιχείρηση, στα πλαίσια προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσεται από κάθε φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, συνολικής αξίας έως 300 ευρώ, που παρέχονται από τους εργοδότες. Η ανάγκη θέσπισης της συγκεκριμένης παροχής κρίνεται απαραίτητη για λόγους ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού.
 7. Μετατάσσονται στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, τα βιβλία μουσικής.
 8. Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020 μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021.
 9. Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.
 10. Συστήνεται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με στόχο την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την τόνωση των φορολογικών εσόδων.
 11. Επιχορηγούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 12. Παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 13. Περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενσωμάτωση των οδηγιών που αφορούν στη θεσμοθέτηση μηχανισμού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατάξεις για την περαιτέρω διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής, που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Με βάση τους νέους αυτούς κανόνες επιδιώκεται να προσδιορίζεται ορθότερα το φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα, με βάση και διεθνείς πρακτικές, καθώς και να διαφυλάσσεται η φορολογική βάση της χώρας.
 14. Εισάγεται δέσμη μέτρων για την αποτροπή αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
 15. Προβλέπεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας υπαλλήλου της ΑΑΔΕ που έχει υποστεί σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων.  
 16. Επιβάλλονται αυστηρότερα πρόστιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. 
 17. Παρατείνεται, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, η καταβολή ΦΠΑ που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις για τους συναλλασσόμενους με την εταιρεία Thomas Cook. 
 18.  Αντιμετωπίζεται, κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, το δεκαετές πρόβλημα των ζημιωθέντων του Ασφαλιστικού Ομίλου «Ασπίς Πρόνοια». Ενεργοποιείται το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, το οποίο συμβάλλει με 20 εκατ. ευρώ, ποσό που θα διατεθεί αποκλειστικά στους νόμιμους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής.
 19. Χορηγείται, ως ελάχιστη ανταμοιβή στην προσφορά τους, ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή ύψους 200 ευρώ, από την 1η Αυγούστου 2020, στους Έλληνες οπλίτες που, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συμμετείχαν στα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία – ακριβώς όπως τη ζήτησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Κύπρου και με το ίδιο χρηματικό ποσό – η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει τους αγώνες και τιμά την προσφορά όλων όσοι έδωσαν μάχες στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση του Έθνους και της Πατρίδας.
 20. Εισάγεται πρόγραμμα παροχής υποστήριξης, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου, για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Γέφυρα» που ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι αφού, για πρώτη φορά, επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια, υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, και μετά το τέλος του 2018. Επίσης ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών με την έμπρακτη στήριξη του κράτους αφού επιδοτείται σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου. Αποτρέπεται εξάλλου η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές και περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία. Κυρίως ενισχύεται η κοινωνική συνοχή καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Το πρόγραμμα λέγεται «Γέφυρα» επειδή πράγματι είναι η «Γέφυρα» μέχρι το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, είπε ο υπουργός Οικονομικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Νέες στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση των στεγαστικών δανείων, ενώ επανέλαβε ότι τα αναδρομικά θα δοθούν στο σύνολο των συνταξιούχων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Τα μέτρα αναβάθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης

Tο νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου χωρίς να θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, τονίζει ο υπ. Οικονομικών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται νομοσχέδια για ξέπλυμα χρήματος και πτωχευτικό κώδικα

Τα νομοσχέδια θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες και θα έχουν ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής μέχρι το τέλος του μήνα, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στη Βουλή.