ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Agores, Pliromi, Sales, Ekptoseis
Φωτο: Shutterstock

Νομοσχέδιο για προστασία των καταναλωτών σε εκπτώσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και την αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους.

Διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών τόσο στις εκπτώσεις όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τίθενται σε διαβούλευση με το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών, μέχρι τις 14 Μαρτίου, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές είναι δίκαιες και διαφανείς, στοιχείο που συνεισφέρει και στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά και ενισχύει τη γενική ευημερία των καταναλωτών και την οικονομία.

Επίσης με τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς ισχυρισμούς του έμπορου στην περίπτωση ανακοίνωσης περί μείωσης των τιμών και ενισχύεται η διαφάνεια για τους καταναλωτές στις επιγραμμικές (online) αγορές, έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν με ποιον τρόπο καθορίστηκε η κατάταξη των προσφορών που τους παρουσιάζονται στην επιγραμμική αγορά και τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράζουν (αν πρόκειται για επαγγελματία έμπορο ή για άλλους καταναλωτές).

Παράλληλα θεσπίζονται κανόνες για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά ορισμένες παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ ή πώλησης και προστίθενται ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή των κυρώσεων καθώς και νέες προβλέψεις τόσο για την επιβολή κυρώσεων σε εκτεταμένες παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 (L 345) σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την αντιμετώπιση περιπτώσεων υποτροπής, αλλά και συνδρομής στο πρόσωπο του παραβάτη επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών περιστάσεων.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και την αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από μια αγορά ή σύμβαση αλλά με το νομοσχέδιο επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις. Στο σχέδιο νόμου σημειώνεται αναλυτικά η σειρά των πληροφορίων που πρέπει να παρέχει ο προμηθευτής στον καταναλωτή, με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, πριν αυτός δεσμευθεί σε μία αγορά ή προσφορά ενώ για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, ορίζονται οι εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, αλλά εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, μόνο εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του, υπαναχώρησης, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης,

γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,

δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,

ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής,

η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,

θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,

ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων,

ια) συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο πλειστηριασμό,

ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης,

ιγ) συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση έχει ξεκινήσει και εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, σε περίπτωση που:

i) ο καταναλωτής έδωσε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του, ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης στη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δικαιώματος υπαναχώρησης,

ii) ο καταναλωτής αναγνώρισε ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, και

iii) ο προμηθευτής προέβη στην παροχή της επιβεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3γ ή στην παράγραφο 7 του άρθρου 3δ.

Οι εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α), β), γ) και ε), δεν ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής για την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.

Εκπτώσεις προσφορές 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, στο οποίο προβλέπονται και ειδικές κυρώσεις για όσους παραβαίνουν τη νομοθεσία για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές ορίζονται ως εξής οι τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές:

  • τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου,
  • ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά 30 ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, μπορούν να πραγματοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά 2 έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια 1 μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, τις συνέπειες παράβασής του και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένοι οι τζίροι στον εμπορικό κόσμο, μετά τις χειμερινές εκπτώσεις

Ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και αντιπρόεδρος GRECA, τονίζει ότι περίπου το 60% των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας βελτίωσε τον τζίρο κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων σε σχέση με πέρυσι.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα ρευστότητας στην αγορά φέτος η Black Friday - Κυνηγούν προσφορές οι Έλληνες

Στον «χορό» των προσφορών έχουν ήδη μπει, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εταιρείες καλλυντικών, αθλητικών ειδών επίπλων, ειδών σπιτιού, ένδυσης υπόδησης και εποχιακών ειδών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Το «πράσινο φως» για μεταφορά της λειτουργίας της πρώτης Κυριακής της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου, για την αμέσως επόμενη (Κυριακή 8/5), «άναψε» το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.