ΓΔ: 1490.46 -0.08% Τζίρος: 119.96 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Xrimatistirio, Markets, Stocks, Metoxes
Πηγή: Shutterstock

Phoenix Vega: Με ταμείο 14,4 εκατ. ευρώ το 2023, έρχεται νέα διανομή

Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 2023 και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νέα διανομή μετρητών στους μετόχους της το 2024. Κατά τον Φεβρουάριο 2024 εισέπραξε πρόσθετα έσοδα €4,5 εκατ. από κουπόνια.

Τα αποτελέσματα του 2023 ανακοίνωσε σήμερα το Δ.Σ. της Phoenix Vega Mezz σημειώνοντας παράλληλα ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα διανομή μετρητών στους μετόχους. της. Παράλληλα, κατά τον Φεβρουάριο 2024, η εταιρεία εισέπραξε πρόσθετα έσοδα €4,5 εκατ. από κουπόνια.

Τα βασικά μεγέθη της Phoenix Vega Mezz το 2023

ποσά σε ευρώ εκατ. 31/12/202331/12/2022
Λειτουργικά κέρδη / (Ζημιές) 125
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 12,35
Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) για την περίοδο 11,24,8
ποσά σε ευρώ εκατ. 31/12/202331/12/2022
Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος 6,47,9
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 26,532,7
Ταμείο 14,413,2
Σύνολο ενεργητικού 47,754,5

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Phenix:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 12 Απριλίου 2024, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023. H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των Ομολογιών Μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των Ομολογιών Χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας1 των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία (οι «Ομολογίες»).

Στις 12 Ιουλίου 2023, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €18.005.288 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από €0,0356 σε €0,0212 εκάστη. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε σε €26.507.785, καθώς το ποσό των €18.005.288 επιστράφηκε τοις μετρητοίς στους μετόχους. Σε συνέχεια των ανωτέρω, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους (€ 0,0144 ανά μετοχή).

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες.

Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2023). Για το οικονομικό έτος 2023, η Εταιρεία έχει λάβει έσοδα από κουπόνια αξίας €20 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Περαιτέρω, κατά τον Φεβρουάριο 2024, η Εταιρεία εισέπραξε έσοδα €4,5 εκατ. από κουπόνια.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε έξοδα φόρου για το 2023, λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως ασφάλιστρα, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων. Λαμβάνοντας υπόψη τα κουπόνια που εισπράχθηκαν από τις Ομολογίες και τις εκτιμώμενες μελλοντικές υποχρεώσεις και έξοδα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη ΕΓΣ διανομή σε μετρητά προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2024, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Phoenix Vega Mezz: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μετρητών στους μετόχους

Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2022, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Phoenix Vega Mezz: Στα 4,3 εκατ. ευρώ τα έσοδα για το γ' τρίμηνο

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη τόκων από τις ομολογίες των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega. Σε σωρευτική βάση από την ίδρυσή της, εμφανίζει έσοδα 5,1 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 4,8 εκατ.