ΓΔ: 902.95 0.81% Τζίρος: 28.28 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:06:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Audiovisual

Audiovisual: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8 εκατ. ευρώ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Audiovisual σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στα 47,78 εκατ. ευρώ με τις νέες μετοχές να έχουν τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 8 εκατ. ευρώ αποφάσισε η τακτική συνέλευση των μετόχων της Audiovisual με την έκδοση 26,66 εκατ. νέων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (σε αναλογία 7 νέες μετοχές για κάθε 27 παλαιές) με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας" στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Η από 17.07.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 7.999.999,50 ευρώ με έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 26.666.665 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη («Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της. Περαιτέρω, σύμφωνα με την από 11.2.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («Δ.Σ.»), η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ καθορίστηκε και η αναλογία της αύξησης ήτοι 7,000657780 νέες για κάθε 27 παλαιές μετοχές (εφεξής «η Αύξηση).

Μετά την ως άνω Αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 47.788.182,90 ευρώ και θα διαιρείται σε 159.293.943 μετοχές, εκ των οποίων 129.514.137 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε 7.999.999,50 ευρώ.

Την 2.8.2019 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1809271 η με αριθμό 80722/2.8.2019 απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. (υπ΄αριθμ. πρωτ. 1601903/2.8.2019 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.)με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 17.7.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και καταχωρήθηκε ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 21.2.2020. Από την ίδια ημερομηνία (21.2.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ'αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης στην παρούσα Αύξηση είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της εταιρείας ΕΛ.Κ.Α.Τ. την 24.2.2020 για την Εταιρεία,  καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 11.2.2020, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών ορίστηκε σε 0,30 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 26.2.2020 έως και την 11.3.2020.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 6.3.2020.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 11.3.2020) παύουν να ισχύουν.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Intertech

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας του.