ΓΔ: 905.55 -1.01% Τζίρος: 87.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Briq_akinito
Ακίνητο ιδιοκτησίας της Briq Properties. Πηγή: briqproperties.gr.

Στις 30/3 η Γενική Συνέλευση της BRIQ 

Στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης ξεχωρίζει η έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2019 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και η αγορά ιδίων μετοχών.

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η BRIQ στις 30 Μαρτίου 2020, η οποία καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, για την διανομή κερδών χρήσης του 2019 αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών.

Αναλυτικότερα, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία:

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η BRIQ στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, αίθουσα συνεδριάσεων, 5ος όροφος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2019 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (αύξηση του αριθμού των μελών του) και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

5. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2020 και 31.12.2020 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής της

7. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

8. Έγκριση ενδεχόμενης μερικής αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που έγινε δυνάμει της από 06.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

9. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020

10. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

12. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

13. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019

14. Διάφορα – Ανακοινώσεις

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Εξαγόρασε το 80% της Sarmed Warehouses έναντι 23,6 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία με την σημερινή αγορά ολοκληρώνει εντός διαστήματος 12 μηνών, την επένδυση του 100% των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 50 εκατ. που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.