Φώτο: Shutterstock

Στις 28/7 η τακτική Γ.Σ. της Eurobank για την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairo

Η τακτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να καθοριστούν μεταξύ άλλων οι τελικές κινήσεις για την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairo. Παράλληλα, θα εκλεγούν νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020, καλούνται οι μέτοχοι της Eurobank στην τακτική γενική συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να καθοριστούν μεταξύ άλλων οι τελικές κινήσεις για την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairo. 

Παράλληλα, θα εκλεγούν νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. 

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019. 

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020.

4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.

7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

8. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου ΗΕ 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τίμημα από την εκποίηση.

9. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση. 

10. Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η τακτική Γ.Σ. θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα, επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Πρόταση στη Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου σε είδος

Η πρόταση του Δ.Σ. είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή σε είδος, προκειμένου να περιέλθουν οι μετοχές του SPV στους μετόχους της Eurobank, με αναλογία 1 μετοχή του SPV για κάθε 12 μετοχές της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραβίας: Ρευστότητα 17 δισ. θα παράσχουν οι τράπεζες στην οικονομία το 2020 

Οι ελληνικές τράπεζες εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να μειώσουν τα επισφαλή δάνεια, αλλά και στην παροχή στήριξης στην πραγματική οικονομία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.