Φώτο: Alpha Αστικά Ακίνητα

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 4/8 η τακτική Γ.Σ. για αλλαγή Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας, η τυχόν επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 11η  Αυγούστου 2020.

Την 4η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, καλούνται οι μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα σε τακτική γενική συνέλευση για την εκλογή, μεταξύ άλλων, νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Ειδικότερα, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής  κερδών.

2. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχειρίσεως της χρήσεως 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.

3. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 -31.12.2019) .

4. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2019, κατ' άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

5. Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018, παροχής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020(1.1.2020 – 31.12.2020).

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.

7. i. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  
ii. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
iii. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς  σκοπούς.

9. Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 11η  Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρή αύξηση πωλήσεων για την ΦΑΓΕ με αιχμή την αγορά της Βρετανίας

Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 3,3%, αλλά αυξήθηκαν κατά 6,2% στη Βρετανία το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αστάθεια στις δραστηριότητες του ομίλου φέρνει η πανδημία, όπως εκτιμά η διοίκηση.