Φωτο: Shutterstocks

Την απορρόφηση τριών θυγατρικών ανακοίνωσε η Foodlink

Η παρούσα συμφωνία δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιριών και η συγχώνευση θα γίνει με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2019.

Την απορρόφηση τριών θυγατρικών της εταιρειών ανακοίνωσε η Foodlink. Συγκεκριμένα η εταιρεία θα απορροφήσει το 100% των Velostrans, Transport Link και Express Link.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση:

H Foodlink ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 υπεγράφη κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας (Απορροφώσα) με τις θυγατρικές της εταιρείες α) VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – LOGISTICS, β) TRANSPORT LINK - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και γ) EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Απορροφώμενες Εταιρείες) των οποίων η Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων τους

H Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 υπεγράφη κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες α) VELOSTRANS, β) TRANSPORT LINK, και γ) EXPRESS LINK.

Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με: τις διατάξεις των άρθρων, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των εταιρειών με ημερομηνία 31.12.2019, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφώμενων μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας.

Η παρούσα συμφωνία δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιριών κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, δυνάμει της ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019.

Η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης πραγματοποιείται, από καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης.

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της αρμόδιας αρχής κατά τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fdlgroup.gr καθώς και στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανέμει προσωρινό μέρισμα ύψους 1,02 εκατ. ευρώ η Inform Λύκος

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Στο ΓΕ.ΜΗ. θα δημοσιευτεί η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και καταβολής του προσωρινού μερίσματος.