Φώτο: Attica-Group.com

Attica Συμμετοχών: Πώς διαμορφώνεται το νέο διοικητικό συμβούλιο

Στη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ορίστηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Συμμετοχών που εκλέχθηκε από τη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

 • Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι εξής:

 • Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οι εξής:

 • Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ