Φωτο: Shutterstock

Eurobank: Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, στόχος η αποχώρηση έως 700 εργαζομένων

Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι εργαζόμενοι της τράπεζας να υποβάλλουν αίτηση. Αναλυτικά τα κίνητρα που προσφέρει το πρόγραμμα.

Με στόχο την αποχώρησε έως και 700 εργαζομένων ή του 5% του σημερινού δυναμικού της τράπεζας, που σήμερα αριθμεί τους 12.282 εργαζόμενους ξεκίνησε σήμερα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας στόχος είναι η αποχώρηση 500 έως 700 εργαζομένων ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Οι αναλυτικοί όροι του προγράμματος:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Ο Όμιλος Eurobank επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που:

1. Απασχολούνται στις κάτωθι εταιρίες και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους/προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω: i. Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ii. Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings») iii. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E. iv. Eurobank Equities A.E.Π.E.Y v. Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων vi. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. vii. Be-Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών

2. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 και συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31/12/2020, ανεξαρτήτως εταιρίας / μονάδας / νομού απασχόλησης και θέσης εργασίας.

3. Είναι γεννημένοι από την 01.01.1968 έως και τις 31.12.1980, συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2020 και δεν απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις μονάδες / θέσεις εργασίας του Ομίλου που εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως περιγράφονται ακολούθως στις εξαιρέσεις. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 2 Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας / έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, καθώς και από θυγατρική του Ομίλου στην Τράπεζα, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα απασχόλησης στην δανειζόμενη εταιρία.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

 • Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι της Τράπεζας που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή και άνω κατά την 01.09.2020
 • Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των θυγατρικών εταιριών κατά την 01.09.2020
 • Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank με συμβάσεις εργασίας / έμμισθης εντολής ορισμένου χρόνου κατά την 01.09.2020
 • Οι αμειβόμενοι από τον Όμιλο Eurobank με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
 • Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα ή άλλη εταιρία του Ομίλου Eurobank
 • Οι απασχολούμενοι στον Όμιλο Eurobank συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναστείλει τη σύνταξή τους
 • Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι του Ομίλου Eurobank που είναι γεννημένοι από την 01.01.1981 κι έπειτα
 • Οι εργαζόμενοι / δικηγόροι που δεν συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο Eurobank κατά την 31.12.2020. 
 • Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες / θέσεις εργασίας της Τράπεζας:  Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα και στις Περιφερειακές Αγορές των παρακάτω Νομών: Κυκλάδων, Δωδεκανήσων. Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Περιφερειακές Αγορές του νομού Αττικής στις παρακάτω θέσεις: Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB, Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB. Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Περιφερειακές Αγορές σε όλη την επικράτεια στις παρακάτω θέσεις: Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς, Επικεφαλής SB Περιφερειακής Αγοράς. Τομέας Εξωτερικών Δικτύων & Ενναλακτικών Καναλιών και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Διεύθυνση VBanking στο νομό Αττικής στις παρακάτω θέσεις:  V-Banking PB Relationship Manager, V-Banking SB Relationship Manager o Τομέας Εξωτερικών Δικτύων & Ενναλακτικών Καναλιών και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Διεύθυνση VBanking σε όλη την επικράτεια στις παρακάτω θέσεις: V-Banking Senior PB Relationship Manager, V-Banking Senior SB Relationship Manager. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής Ομίλου και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην μονάδα Remedial & Servicing Strategy o Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις μονάδες: Τομέας Structured Finance,  Διεύθυνση Investment Banking & Principal Capital Strategies. Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Επιχειρηματική Μονάδα Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων στις παρακάτω θέσεις: Shipping Portfolio Manager, Senior Shipping Relationship Manager, Shipping Relationship Manager. Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Επιχειρηματική Μονάδα Large Corporate & Loan Syndication στις παρακάτω θέσεις: Corporate Portfolio Manager, Senior Corporate Relationship Manager, Corporate Relationship Manager. Group Corporate & Investment Banking και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Διεύθυνση Syndicated & Specialized Agency. Γενική Διεύθυνση Global Markets και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις μονάδες: Τομέας Global Markets Trading, Sales & Structuring, Τομέας Global Markets Θυγατρικών o Γενική Διεύθυνση Group Digital Banking εκτός από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Customer Support Services & Budgeting που έχουν δικαίωμα συμμετοχής o Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής Ομίλου. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου. Γενική Διεύθυνση Risk Management Ομίλου και πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις μονάδες: Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών & Αντισυμβαλλομένων Ομίλου, Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου, Τομέας Επικύρωσης & Διαχείρισης Υποδειγμάτων Ομίλου, Διεύθυνση Εποπτικών Σχέσεων και Σχεδιασμού Εξυγίανσης, Σχεδιασμού και Λειτουργιών Risk Management Ομίλου.
 • Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες της Eurobank Holdings: o Τομέας Remedial & Servicing Strategy o Διεύθυνση International Subsidiaries IT Coordination. 
 • Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.: Private Clients o Institutional Clients o Derivatives, MM & Trading o Research, IT Operations o IT Applications.
 • Οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι από 01.01.1968 έως και 31.12.1980 και απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις παρακάτω μονάδες της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: o Διεύθυνση Επενδύσεων & Εταιρικής Στρατηγικής o Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω παροχών:

 1. ΕΦΑΠΑΞ Α (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020) Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους
 2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020) Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας
 3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020) Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή: Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής {ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους)}, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.
 4. ΕΦΑΠΑΞ Β (Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020) Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους. Κάθε εργαζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/ves, να ενημερώνεται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί και να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του. Οι συγκεκριμένες επιλογές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

A. ΕΦΑΠΑΞ Α ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020, για τους εργαζόμενους / δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού. Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Βασική Παροχή: Καταβολή 45 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) ανεξαρτήτως ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας: Καταβολή επιπλέον 5 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) σε όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.09.2020 (γ) Παροχή βάσει τέκνων: Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών /αντιμισθίας (1) για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.09.2020 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή με ημερομηνία γέννησης από 02.09.1998 και μετά). (1) Ως μηνιαίος μισθός / αντιμισθία θα θεωρείται ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός / αντιμισθία πλέον τυχόν επιδόματος γέννησης τέκνων κατά την 01.09.20, χωρίς α) αυτός ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός / αντιμισθία να προσαυξάνεται με αναλογίες όποιων επιδομάτων, ενδεικτικά Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδειας, δευτερευουσών αμοιβών (υπερεργασία, υπερωρία κλπ.) και β) χωρίς να προστίθενται σε αυτόν όποιες άλλες αμοιβές ή παροχές οποιασδήποτε φύσης και αιτίας σε είδος ή σε χρήμα ή σε άλλες διευκολύνσεις, που τυχόν χορηγούνταν στον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα. Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Α Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 150.000. Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την Αποζημίωση καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει. Συνολικό Καθαρό Ποσό των Παροχών της Επιλογής Α: Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών της Επιλογής Α θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ) παροχών, αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογών φόρος αποζημίωσης λόγω λύσης σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, ο οποίος θα βαρύνει τον δικαιούχο.

Υποχρέωση μη Ανταγωνισμού O εργαζόμενος δεν θα ενεργήσει κατ’ επάγγελμα, ως εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες, έργο ή και με οιονδήποτε άλλο νομικό χαρακτηρισμό, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα, οιεσδήποτε πράξεις σχετικές με την ανάπτυξη, προώθηση ή και πώληση υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ούτε και θα μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διενεργεί τέτοιες πράξεις κλπ. Ειδικότερα, ως επιχειρήσεις με ανταγωνιστικές υπηρεσίες θεωρούνται όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και η εταιρία ειδικού σκοπού doValue Greece Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις (στο εξής: doValue Greece) ή όπως τυχόν μετονομαστεί μελλοντικά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε ό,τι αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα για 6 μήνες και σε ό,τι αφορά στην doValue Greece για 12 μήνες και εκκινεί και στις δύο περιπτώσεις από την αποχώρηση. Μέρος του ποσού της Εφάπαξ Α παροχής θα αποτελεί εύλογο αντάλλαγμα για την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του εργαζόμενου. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού, ο εργαζόμενος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στην Εταιρία-πρώην εργοδότη το ποσό της αποζημίωσης λόγω λύσης εργασίας του που υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει, αναγνωρίζοντας τη ρήτρα αυτή ως δίκαιη και εύλογη, ενώ η Εταιρία-πρώην εργοδότης διατηρεί την επιφύλαξη να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας του.

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2 ΕΤΩΝ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020, για όλους τους εργαζόμενους / δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού. Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών») και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών. Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας. Το σύνολο των ανωτέρω παροχών δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 150.000 και υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / έμμισθης εντολής που αντιστοιχεί στο 60% του Εφάπαξ ποσού Α και θα καταβληθεί στην έναρξη της 2ετίας, θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / έμμισθης εντολής όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.

(ii)Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή/και παρέχει υπηρεσίες με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών προς άλλη Τράπεζα ή την εταιρία doValue Greece, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στον Όμιλο Eurobank με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα ή στην εταιρία doValue Greece και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών. Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής του 60% επί του εφάπαξ ποσού Α – Επιλογή (Α) και γ) του εναπομείναντος ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει. Με την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από τον Όμιλο Eurobank. Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Β(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Β(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο συμμετέχων Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της παραγράφου Β(ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 5 ΕΤΩΝ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020, αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους / δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968. Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών»): o 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη o 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος o 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών. Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας. 

Τα παραπάνω θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. (i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / σύμβασης έμμισθης εντολής που θα αντιστοιχεί στο 30% του εφάπαξ ποσού Α – Επιλογή (Α) και στο 50% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, θα καταβληθεί στην έναρξη της 5ετίας και θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / σύμβασης έμμισθης εντολής όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής. (ii) Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 5 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή/και παρέχει υπηρεσίες με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε άλλη Τράπεζα ή την εταιρία doValue Greece, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα ή στην εταιρία doValue Greece και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών. Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 5 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης του 30% επί του εφάπαξ ποσού Α – Επιλογή (Α) και του 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 και γ) του εναπομείναντος ποσού, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει. Με την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από την εταιρία – πρώην εργοδότη. Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Γ(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Γ(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο συμμετέχων Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της παραγράφου Γ(ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 10 Μέγιστο Όριο Παροχών Επιλογής Γ Στο συνολικό μικτό ποσό που θα προκύψει από το άθροισμα των παροχών της Επιλογής Γ τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των € 250.000. Στις περιπτώσεις που το άθροισμα των παραπάνω παροχών υπερβαίνει το μικτό ποσό των € 250.000, θα δίνονται οι παρακάτω δύο εναλλακτικές: α) Μείωση της διάρκειας της Αναγκαστικής Άδειας έτσι ώστε να διακόπτεται η καταβολή μισθών και εισφορών όταν το σύνολο των παραπάνω παροχών ανέλθει σε € 250.000 β) Εφαρμογή ενιαίου ποσοστού μείωσης του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας, πλέον του 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων, έτσι ώστε το σύνολο των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε € 250.000. Στην περίπτωση που το ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών, δεν θα είναι εφικτή η επιλογή αυτής της εναλλακτικής.

Δ. ΕΦΑΠΑΞ Β ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020, για όλους τους εργαζόμενους/δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού. Καταβάλλεται το ποσό της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, προσαυξημένη κατά 50% ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Σημειώνεται ότι στο σύνολο της ανωτέρω παροχής τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό της Επιλογής Γ. Υποχρέωση μη Ανταγωνισμού O εργαζόμενος δεν θα ενεργήσει κατ’ επάγγελμα, ως εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες, έργο ή και με οιονδήποτε άλλο νομικό χαρακτηρισμό, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα, οιεσδήποτε πράξεις σχετικές με την ανάπτυξη, προώθηση ή και πώληση υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ούτε και θα μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διενεργεί τέτοιες πράξεις κλπ. Ειδικότερα, ως επιχειρήσεις με ανταγωνιστικές υπηρεσίες θεωρούνται όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και η εταιρία doValue Greece. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε ό,τι αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα για 6 μήνες και σε ό,τι αφορά στην doValue Greece για 12 μήνες και εκκινεί και στις δύο περιπτώσεις από την αποχώρηση. Μέρος του ποσού της Εφάπαξ Β παροχής θα αποτελεί εύλογο αντάλλαγμα για την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του εργαζόμενου. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού, ο εργαζόμενος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στην Εταιρία-πρώην εργοδότη το ποσό της αποζημίωσης λόγω λύσης εργασίας του που υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει, αναγνωρίζοντας τη ρήτρα αυτή ως δίκαιη και εύλογη, ενώ η Εταιρία-πρώην εργοδότης διατηρεί την επιφύλαξη να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας του.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο Όμιλος Eurobank αποφάσισε να συμπεριλάβει και στον παρόν Πρόγραμμα τις κάτωθι παροχές.

(α) Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Θα εξακολουθήσει να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ιδιωτικό Πρόγραμμα του Ομίλου Eurobank για 5 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης (στην περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού) / έναρξης της αναγκαστικής άδειας (στην περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών) για κάθε συμμετέχοντα που είναι ασφαλισμένος στο Πρόγραμμα κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα στο Πρόγραμμα την ημερομηνία λύσης της σύμβασης του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος. Επίσης, εάν οι παραπάνω, κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, έχουν προβλήματα αναπηρίας 50% και άνω, η παραμονή στο ιδιωτικό Πρόγραμμα του Ομίλου Eurobank, εφόσον διαρκεί το άνω ποσοστό αναπηρίας, θα εξακολουθήσει να ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος. Περιορισμοί όσον αφορά στις προϋποθέσεις και τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, ισχύουν και στις παραπάνω περιπτώσεις.

(β) Δανειακά Προϊόντα Προσωπικού Στεγαστικά / Home Equity δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί με προνομιακούς όρους προσωπικού μέχρι και την 01.09.2020 , θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των δανείων για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους δανείων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την 01.09.2020 θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού για ένα έτος μετά τη λύση της σύμβασης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της Αναγκαστικής Άδειας, τα προνομιακά επιτόκια διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου της Αναγκαστικής Άδειας). Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των καρτών για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται και αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους των καρτών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

(γ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού του ατομικού λογαριασμού εργαζομένων/δικηγόρων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα δικαιούται με τη λύση της σύμβασης το εργασίας/ έμμισθης εντολής σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο. Για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, οι εργοδοτικές εισφορές στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη της Αναγκαστικής Άδειας και λύση της σύμβασης (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών όρων του Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.

(δ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων της Τράπεζας και της εταιρίας Eurobank Holdings Κάθε εργαζόμενος/δικηγόρος που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα δικαιούται με τη λύση της σύμβασης το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό του λογαριασμό στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του. Για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, οι εισφορές στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη της Αναγκαστικής Άδειας και λύση της σύμβασης (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών όρων του Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του.

(ε) Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης Κάθε εργαζόμενος/δικηγόρος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να λάβει ως επιπλέον παροχή υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης από εξειδικευμένη εταιρία Συμβούλων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εστιάζουν μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους διερεύνησης της αγοράς εργασίας και βοηθούν στο σχεδιασμό των επόμενων επαγγελματικών του στόχων. Ανάλογα με την υπηρεσία Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης που θα επιλέξει ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, για παράδειγμα, πως να:

 • βελτιώσει τον τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας του επαγγελματικού του προφίλ
 • αξιολογήσει τις επαγγελματικές του ικανότητες/ δεξιότητες
 • διαμορφώσει κατάλληλα το βιογραφικό του σημείωμα
 • διερευνήσει την αγορά εργασίας και να αξιοποιήσει τα μέσα επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης

προετοιμάσει την δική του επιχειρηματική πρωτοβουλία. Δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο/δικηγόρο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και δεν επιθυμεί να κάνει ο ίδιος χρήση των υπηρεσιών επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης, να τη μεταφέρει στην/στον σύζυγο ή σε ένα ενήλικο τέκνο του/της υπό προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της συγκεκριμένης παροχής είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα πριν την αποχώρησή του από τον Όμιλο Eurobank.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Όμιλος Eurobank θα καθορίζει την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης κάθε εργαζόμενου/δικηγόρου που θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ανάλογα με τις προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες της. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να υπογράψουν άμεσα ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης εργασίας τους με ισχύ την ημερομηνία που θα καθοριστεί από τον Όμιλο Eurobank. Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν το εφάπαξ ποσό της Επιλογής (Α) ή της Επιλογής (Δ), το ποσό που αναλογεί στο σύνολο των παροχών του Προγράμματος θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία που θα αναφέρεται στο παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησης. Τα υπόλοιπα των δανείων προσωπικού, τυχόν προκαταβολές μισθών, λοιπά δάνεια που καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά με τη λήξη της εργασιακής σχέσης/έμμισθης εντολής, κλπ., κάθε άλλη αποζημίωση ή / και κάθε άλλη παροχή πάσης φύσεως τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσα από τον Όμιλο Eurobank στον εργαζόμενο/δικηγόρο, θα συμψηφιστούν ολικά με το συνολικό καθαρό ποσό παροχών που προκύπτει από το Πρόγραμμα. Μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα υποχρεούται να παρέχει πλήρως και ικανοποιητικώς τις υπηρεσίες του στον Όμιλο Eurobank , εκτός μόνο εάν ο Όμιλος Eurobank θέλει να χορηγήσει στον συμμετέχοντα τυχόν υπόλοιπο κανονικής άδειας ή άλλη υποχρεωτική άδεια μετ’ αποδοχών την οποία ο συμμετέχων θεωρείται ότι ήδη αποδέχεται για όλο ή μέρος του ενδιάμεσου διαστήματος μέσω της αίτησής του στο Πρόγραμμα.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου/δικηγόρου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν κάθε αναγκαίο έγγραφο για την υλοποίηση του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, η εργοδότρια εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση των συμμετεχόντων αλλά και το τυχόν συναφθέν ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης με αμοιβαία συμφωνία, αν ήθελε επισυμβεί ή αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του συμμετέχοντα εναντίον του Ομίλου Eurobank. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε ποσό που τυχόν έλαβε ο συμμετέχων λόγω της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Πρόγραμμα και οι σε αυτό παροχές πάσης φύσεως, αποτελούν οικειοθελείς παροχές του Ομίλου Eurobank, χορηγούνται οικειοθελώς από ελευθεριότητα, χωρίς βούληση, ούτε ανάληψη δέσμευσης ή υποχρέωσης του Ομίλου Eurobank για επανάληψη τους στο μέλλον, με τις ίδιες ή άλλες προϋποθέσεις και παροχές. Τα παραπάνω ισχύουν και σε τυχόν περιπτώσεις χορηγήσεως στο μέλλον, εκτός του πλαισίου του ανωτέρω Προγράμματος, σε εργαζόμενο ή εργαζόμενους ή δικηγόρους του Ομίλου Eurobank των ανωτέρω παροχών ή οποιωνδήποτε άλλων υπό τις ίδιες ή άλλες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το μακροχρόνιο, αδιάλειπτο ή γενικευμένο των παραπάνω χορηγήσεων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εργαζόμενοι – Δικηγόροι που διαθέτουν εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Η ηλεκτρονική εφαρμογή που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/ves που αναφέρεται ανωτέρω, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: I. Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου II. Ηλικία κατά την 31.12.2020 III. Τόπος Εργασίας κατά την 01.09.2020 IV. Αριθμός τέκνων έως 22 ετών κατά την 01.09.2020 V. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό (Εφάπαξ Ποσό) που προκύπτει βάσει της παρούσας (Επιλογή Α) VI. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό Παροχών Προγράμματος (Αναγκαστική Άδεια 2 ετών) (Επιλογή Β) VII. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό (Εφάπαξ Ποσό) που προκύπτει βάσει της παρούσας (Επιλογή Δ) Ειδικότερα για όσους είναι γεννημένοι νωρίτερα από την 01.01.1968 η παραπάνω εφαρμογή θα περιλαμβάνει επιπλέον των ποσών που αναγράφονται στις παραγράφους (V), (VI) και (VII) ανωτέρω και το ακόλουθο: VIII. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό Παροχών Προγράμματος (Αναγκαστική Άδεια 5 ετών) (Επιλογή Γ) Όσοι εργαζόμενοι – δικηγόροι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Επιθυμώ τη Συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα».

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητη η επιλογή του πεδίου «Οριστικοποίηση Αίτησης Συμμετοχής». 2. Εργαζόμενοι – Δικηγόροι που δεν διαθέτουν εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια Οι Διευθυντές όλων των Μονάδων του Ομίλου Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωση όλων των εργαζόμενων – δικηγόρων του τομέα ευθύνης τους που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και: I. απουσιάζουν με κανονική, αναρρωτική, άδεια ανωτέρας βίας, εφεδρεία ή άλλη άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών II. δε διαθέτουν πρόσβαση σε εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι - δικηγόροι στον Όμιλο Eurobank , που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα λάβουν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής μέσω της οποίας θα ενημερώνονται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που τους αναλογεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα, θεαματική μείωση NPEs

Στο 15,3% ο δείκτης NPEs, από 32,8%, ο χαμηλότερος στο τραπεζικό σύστημα. Ισχυρή ενίσχυση λειτουργικών εσόδων και νέων δανείων. Κέρδη 175 εκατ. πριν την τιτλοποίηση Cairo, -1,16 δισ. μετά την συναλλαγή.