Φώτο: Mls

Πάει πίσω το πόρισμα ελέγχου στον ισολογισμό της MLS

Η περαιτέρω καθυστέρηση στον Έλεγχο, οφείλεται στην εκτίμηση που προέκυψε τελευταία να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων και στοιχεία μελλοντικών πωλήσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στο νέο Business Plan 2021-2025.

Στις 18/9/2020 θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα, το πόρισμα της MLS που θα προκύψει από τον Ειδικό Έλεγχο που έχει ανατεθεί στην Deloitte Business Solutions AE, προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8. 

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εν λόγω Ειδικού Ελέγχου, οφείλεται στην εκτίμηση που προέκυψε τελευταία να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων και στοιχεία μελλοντικών πωλήσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στο νέο Business Plan 2021-2025, το οποίο συντάσσεται το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης.

Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12/05/2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σε ένα ενεργητικό 50,6 εκατ. ευρώ, που εμφάνισε η MLS στον ισολογισμό του 2018, εξαιρετικά «βαρύ» ήταν το κονδύλι των άυλων περιουσιακών στοιχείων, που έφθανε τα 25,5 εκατ. ευρώ και οδήγησε και σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών και ομολόγων της.

Εξάλλου, την ώρα που η εισηγμένη βρισκόταν στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις οικονομικές καταστάσεις του 2018, γεννήθηκαν πολλά ερωτηματικά για τη σχέση της MLS με την εταιρεία Laserlock, που ελέγχεται από τον ίδιο βασικό μέτοχο, τον Ιωάννη Καματάκη.

Η σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών, όπως προκύπτει από τη μελέτη των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της MLS από το 2014 μέχρι και το 2018, είναι μονοσήμαντη: Σε κάθε χρήση, πληρώνονται από την MLS σημαντικά ποσά στην Laserlock, τα οποία δικαιολογούνται ως αμοιβές διευθυντικών και διοικητικών στελεχών της τελευταίας, τα οποία τυγχάνει να είναι στελέχη και της MLS.

Επιπλέον, ένα υψηλό ποσό σε κάθε χρήση, που από το 2015 και μετά δικαιολογείται ως προκαταβολή για την ανάπτυξη κάποιων εφαρμογών λογισμικού, εμφανίζεται ως απαίτηση της MLS από την Laserlock. Σταθερά, επίσης, εμφανίζεται ένα ποσό εξόδων που χρεώνεται από την Laserlock στην MLS. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ