Φωτο: CENERGY

Ανεπηρέαστη από την κρίση η Cenergy, αύξηση κερδών 48% το α' εξάμηνο

Στα 11,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων του ομίλου στο α' εξάμηνο του 2020, με τον κύκλο εργασιών, όμως, να υποχωρεί 16% και να φθάνει στα 417 εκατ.

Θετικό ήταν το α’ εξάμηνο του 2020 για την εταιρεία Cenergy Holdings καθώς εμφάνισε αύξηση στα καθαρά κέρδη, αν και ο συνολικός κύκλος εργασιών είχε σημαντική μείωση, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στον τομέα των σωλήνων χάλυβα. 

Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου έφθασαν στο επίπεδο των 8,1 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2019, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 16% διαμορφούμενος στα 417 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ήταν της τάξης των 11,9 εκατ. ευρώ από οκτώ εκατ. στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. 

Επιπρόσθετα τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBITDA) παρέμειναν σταθερά στα 42,4 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2019: 41,5 εκατ. ευρώ), με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αύξηση στα 35,2 εκατ. ευρώ (από 28,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019), καλύπτοντας έτσι το κενό που δημιουργήθηκε στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα (7,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019). 

Συνολικά, ο Όμιλος επικεντρώθηκε σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας καθώς φαίνεται από την αύξηση του περιθωρίου α-EBITDA στο 10,2% από το 8,3% στο α’ εξάμηνο του 2019, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να προέρχεται από απαιτητικά έργα υποδομής σε καλώδια που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% στα 16,6 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 0,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), ενώ οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ ή 5% χαμηλότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τόσο λόγω χαμηλότερων επιτοκίων όσο και λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης από τη Σωληνουργεία Κορίνθου. 

Όπως σημειώνει η εταιρεία την ανακοίνωσή της η ανάθεση έργων συνεχίστηκε αδιάκοπα με τον συνολικό όγκο ανεκτέλεστων παραγγελιών στις 30 Ιουνίου 2020 να ανέρχεται στα 640 εκατ. ευρώ.

Η πορεία ανά κλάδο

Βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε ο όμιλος η πορεία ανά κλάδο δραστηριότητας είναι η ακόλουθη: 

Καλώδια 

Τα αποτελέσματα του κλάδου των καλωδίων για το πρώτο μισό του έτους χαρακτηρίζονται από τη σταθερή ανάπτυξη της δραστηριότητας των έργων και τη χρηματοοικονομική αντοχή που επέδειξε ο κλάδος κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19. 

Όπως αναμενόταν, ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων που συνδέεται μερικώς με τον κατασκευαστικό κλάδο επηρεάστηκε κατά το β’ τρίμηνο του 2020 από την πανδημία, παρόλο που είχε καταγράψει μια πολλά υποσχόμενη εκκίνηση το α’ τρίμηνο. Παρά τις δυσκολίες, οι εταιρείες καλωδίων αξιοποίησαν πλήρως την παραγωγική δυναμικότητα σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές τους μονάδες, γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερη κατά 23% λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019. 

Παρά το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής στις μονάδες της, η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) συνέχισε τις προσπάθειές για ανάληψη νέων έργων μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών, συμμετέχοντας σε πολλούς από αυτούς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, καταφέρνοντας να κερδίσει αρκετές αναθέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα inter-array καλωδίων. Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες στις 30 Ιουνίου 2020 ανέρχονταν σε 440 εκατ. ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις στα καλώδια χαμηλής τάσης και στα καλώδια τηλεπικοινωνιών (-6% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), αλλά κατάφερε να επιτύχει βελτίωση του μείγματος των πωλήσεων με μεγαλύτερη συμμετοχή υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, η αρνητική επίπτωση της κρίσης του COVID-19 στα προϊόντα χαμηλής τάσης και τηλεπικοινωνίας κατά το β’ τρίμηνο, εξισορροπήθηκε από την ισχυρή ζήτηση για καλώδια μέσης τάσης από την Κεντρική Ευρώπη. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όλα τα εργοστάσια, ανεξαρτήτως από την γκάμα προϊόντων που παρήγαγαν, παρέμειναν πλήρως λειτουργικά κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, καθώς ένα πρόγραμμα δράσης για την υιοθέτηση αυστηρότερων προτύπων ασφάλειας και υγείας, τη διασφάλιση της αδιατάρακτης εφοδιαστικής αλυσίδας και του μετριασμού των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή από τα μέσα του Μαρτίου 2020 και εξής. 

Με εφαλτήριο όλα τα ανωτέρω, ο κλάδος συνολικά σημείωσε μια αύξηση 6,7 εκατ. ευρώ του αναπροσαρμοσμένου EBITDA, αγγίζοντας τα 35,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με 28,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,5 εκατ. ευρώ (6,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια τάση και ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ (4,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019). 

Σωλήνες χάλυβα 

Το πρώτο μισό του 2020 ήταν σίγουρα ένα δύσκολο εξάμηνο για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Οι αγορές ενέργειας κλονίστηκαν έντονα από την ιστορική πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου 2020, που οφειλόταν βασικά σε πόλεμο τιμών μεταξύ των μεγάλων παραγωγών και οδήγησε στην αναβολή ή ακόμα και στην ακύρωση πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών καυσίμων. Το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 επηρέασε ακόμη περισσότερο τη ζήτηση ενέργειας εξαιτίας των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλο τον πλανήτη. 

Σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες αγοράς, ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε σημαντικά στα 137 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, 30% χαμηλότερα από τα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019. Κατά συνέπεια, τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 10 εκατ. ευρώ (από 15,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019) και το προσαρμοσμένο EBITDA ακολούθησε, υποχωρώντας στα 7,8 εκατ. ευρώ (13,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019). Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο κλάδος να καταγράψει ζημίες προ φόρων ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019. 

Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αρκετή ανθεκτικότητα στις αναταράξεις αυτής της περιόδου, όπως φαίνεται ενδεικτικά από τα εξής: 

  • Ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών, το οποίο στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν σε 200 εκατ. ευρώ, 
  • Μια προσπάθεια να εντείνει την παρουσία της σε νέες αγορές όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Βόρεια Αφρική και η Ασία κερδίζοντας νέα υπεράκτια έργα (π.χ. ο αγωγός Baltic Pipe Lot3 στη Δανία, ο αγωγός Anglo American μεταφοράς μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων (slurry) στη Χιλή, κ.λπ.) και πάνω απ’ όλα, 
  • Η προστασία και ασφάλεια του προσωπικού της, επιτυγχάνοντας την πλήρη και χωρίς διακοπές παραγωγική διαδικασία για όλα τα τρέχοντα έργα της. 
     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Cenergy Holdings: Εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το καθαρό υδρογόνο 

Η Συμμαχία αυτή στοχεύει σε μια φιλόδοξη ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου έως το 2030, συνδέοντας την παραγωγή υδρογόνου  από ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πηγές.