ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Βιοκαρπέτ: Μείωση των απωλειών στο εννεάμηνο λόγω των τιμών αλουμινίου

Παρά την αύξηση κατά 17,71% του κύκλου εργασιών του ομίλου Βιοκαρπέτ στο γ' τρίμηνο, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 90,36 εκ. ευρώ. Επηρέασε θετικά η αύξηση των τιμών αλουμινίου.

Σημαντική επίδραση στη μείωση του κύκλου εργασιών του ομίλου Βιοκαρπέτ είχε η πανδημία του κορονοϊού, ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020. Ο ομιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε μείωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας σε ενοποιημένο επίπεδο στο εννεάμηνο του 2020, ενω και η εταιρεία Βιοκαρπέτ ΑΕ αναμένεται να έχει πτώση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο εξαιτίας του δεύτερου lockdown και του κλεισίματος των εμπορικών υποκαταστημάτων στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2020 στα 90,36 εκ. ευρώ έναντι 95,58 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 5,46% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το γ΄ τρίμηνο του 2020 στα 32,14 εκ. ευρώ έναντι 27,31 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 17,71%.

Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ μειώθηκε κατά 4,75% και ανήλθε στα 3,27 εκ. ευρώ το 2020 έναντι 3,43 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο κύκλος εργασιών το γ΄ τρίμηνο του 2020 της εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ αυξήθηκε κατά 5,42% και ανήλθε στα 1,76 εκ. ευρώ το 2020 έναντι 1,67 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του γ΄ τριμήνου του 2019.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,83 εκ. ευρώ έναντι 5,88 εκ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μείωση κατά 17,92%. Οι ζημίες προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της εταιρείας μειώθηκαν κατά 95,41% και διαμορφώθηκαν στα € (0,02)εκ. έναντι € (0,36) εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,28 εκ. ευρώ έναντι 1,66 εκ. ευρώ κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αύξηση κατά 97,58%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2020 της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20,71% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,04 εκ. έναντι € 0,03 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση ζημίες  προ φόρων € (0,95)εκ. το εννεάμηνοτου 2020 έναντι κερδών  € 0,97εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδηπρο φόρων € 1,63 εκ. το Γ ́ τρίμηνο 2020 έναντι κερδών  € 0,08εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 2,11% και διαμορφώθηκαν στα  (1,24) εκ.ευρώ έναντι (1,27) εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ ́ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 5,65% και διαμορφώθηκαν στα (0,27) εκ. ευρώ έναντι (0,29) εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Γ ́ τριμήνου2019.

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του ομίλου το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 1,42 εκ. ευρώ έναντι κερδών 2,68 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το οποίο συνεπάγεται μείωση κερδών κατά 47,15%.Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την πτώση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., εξαιτίας των γεγονότων της πανδημίας.

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του ομίλου το γ ́ τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε 2,43εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,81εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το Γ ́ τρίμηνο 2019, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 200,88%.

Οι καθαρές ζημίες προφόρων και τόκων της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 0,76 εκ. ευρώ έναντι 1,08 εκ. του εννεάμηνου του 2019 καταγράφοντας μείωση ζημιών κατά 29,08%.Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ ́ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 0,14 εκ. ευρώ έναντι 0,15 εκ. ευρώ το γ ́ τρίμηνο  του 2019 σημειώνοντας μείωση ζημιών κατά 5,16%.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 67,03 εκ. ευρώ έναντι 54,18 εκ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε 19,56 εκ. ευρώ έναντι 17,92 εκ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2019.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 10,94 εκ. ευρώ έναντι 11,17 εκ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται στα 3,21 εκ. ευρώ έναντι 1,80 εκ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2019.

Η εταιρεία Βιοκαρπέτ Α.Ε. έλαβε ποσό χορήγηση ενίσχυσης 176.196,44 ευρώ με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής βάση του ΦΕΚ Β ́ 1645/03.05.2020 & της ΚΥΑ Α.1076/2020, που αφορούσε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγωτης εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Επίσης η θυγατρική εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. έλαβε δάνειο ποσού 15 εκ. ευρώ για την  κάλυψη αναγκών της επιχείρησης που προκύπτουν ως συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19., το οποίο πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 («Ταμείο Εγγυοδοσίας») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. («ΕΑΤ»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε 14,906 εκ. ευρώ έναντι 2,245 εκ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2019,ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε 0,558 εκ. ευρώ έναντι 0,294 εκ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2019

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ