ΓΔ: 905.55 -1.01% Τζίρος: 87.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Μείωση κερδών 16% για τον ΑΔΜΗΕ, αύξηση επενδύσεων κατά 81%

Συνολική διανομή 0,103 ευρώ ανά μετοχή ως μέρισμα για τη χρήση 2020 και προμέρισμα για το 2021. Σημαντικά αυξημένα τα έσοδα. Χρονιά ρεκόρ για τις επενδύσεις.

Πτώση κατά 16% στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων που έφτασαν στα 115 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 136,9 εκατ. ευρώ για το 2019 παρουσίασε ο όμιλος ΑΔΜΗΕ την περασμένη χρονιά ενώ ταυτόχρονα η αύξηση εσόδων κερδών προ φόρων που ξεπέρασε το 14% ενώ και οι επενδυτικές του δαπάνες σημείωσαν άνοδο κατά 81,5% σε ετήσια βάση.

Για το 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ στην αύξηση των επενδύσεων του, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 81,5% και ανήλθαν στα 456,9 1 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 504,5 εκατ. ευρώ με δείκτη Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA στο 2,49x. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου σε συνάρτηση με την σταθερή ανάπτυξη των Ρυθμιζόμενων Εσόδων του, ενισχύουν σημαντικά τη θέση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εταιρείας η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. παρουσίασε καρά κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ που την οδηγεί σε πρόταση διανομής υπολοίπου μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,018 (χρήση 2020) και μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,085 (χρήση 2021) που συνιστούν συνολική προτεινόμενη καταβολή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλθαν στα 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,8% έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019. Η αύξηση αυτή κυρίως οφείλεται στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει ορίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σαν αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος, ενώ παράλληλα η αύξηση κατά 30,1 εκατ. ευρώ (+79,5%) των διασυνδετικών δικαιωμάτων συνέβαλε καθοριστικά στο να μην επιβαρύνει το κόστος αυτό τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς και κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 210,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 6,1% σε ετήσια βάση έναντι 224,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 202,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2019, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης 15 εκατ. ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 8,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 4,3 εκατ. ευρώ το 2019 , γ) ανάκτηση κόστους για το ειδικό έργο του Πολυπόταμου ποσού 27,5 εκατ. ευρώ εντός του 2019 και δ) έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών ποσού 0,7 εκατ. ευρώ προηγούμενων ετών εντός του 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 9,4% και ανήλθε στα 122,1 εκατ., έναντι 134,8 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 22% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019, η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, αλλά και της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 114 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,7% έναντι 103,9 εκατ. ευρώ το 2019 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια αλλά και τις υποαξίες περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου το 2019 όπως προέκυψαν από την αναπροσαρμογή παγίων.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 4ο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 33,7%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 57,4 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εσόδου από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς2 που διαμορφώθηκε στα 73,3 εκατ. ευρώ έναντι 54,8 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 3 το 4 ο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα 61,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 27,1% σε ετήσια βάση έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το 4 ο τρίμηνο 2019.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 53,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 31,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 4 ου τριμήνου του 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης 16,1 εκατ. ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 8,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,09 εκατ. ευρώ το 4 ο τρίμηνο 2019 και γ) έκτακτο έσοδο από τον Πολυπόταμο ποσού 27,5 εκατ. ευρώ το 4 ο τρίμηνο του 2019. Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 21,4% και ανήλθε στα 37,9 εκατ., έναντι 48,2 εκατ. ευρώ το 4 ο τρίμηνο 2019, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 30,3 εκατ. ευρώ, έναντι 31,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν που οφείλεται κυρίως από τις υποαξίες περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου το 4ο Τρίμηνο 2019 ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής παγίων.

«Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική και την οικονομική ευρωστία του και το 2020, παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημική κρίση. Οι επενδύσεις (CapEx) ανήλθαν στα 456 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 2019 το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ. Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει σημαντικά το επενδυτικό πλάνο του προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως φορέα πράσινης ανάπτυξης» σημείωσε ο Προέδρος και Διευθύνων Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Ιωάννης Καράμπελας τόνισε ότι η «Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεχίζει με την ίδια συνέπεια την πορεία της, που συνοψίζεται στην συμμόρφωση με τον νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ανθεκτικότητα της μετοχής μας παρά τις προκλήσεις που έφερε στο Χρηματιστήριο η πανδημία του κορωνοϊού το 2020 και στην συνέχιση της ανταποδοτικής μερισματικής πολιτικής που ανταμείβει τους μετόχους μας. Οι προσπάθειες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποσκοπούν στην αρωγή τού έργου της συγγενούς εταιρείας για την θωράκιση τής ενεργειακής ασφάλειας στην χώρα μας και την ενίσχυση τής ανταγωνιστικότητας τής αγοράς ενέργειας. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τονίζει τέλος την περιβαλλοντική διάσταση τού έργου τού Ομίλου ΑΔΜΗΕ, με τα οφέλη που θα φέρει η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η αύξηση τής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας.»

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μανουσάκης: Εντός του μήνα η δοκιμαστική ηλέκτριση της διασύνδεσης Κρήτης

Ο ΑΔΜΗΕ βασικός συντελεστής της ενεργειακής μετάβασης σημείωσε ο Προέδρος & CEO του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης μιλώντας στο Delphi Economic Forum και αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του Διαχειριστή έως το 2030.