ΓΔ: 907.08 0.85% Τζίρος: 81.54 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Τιταν

Στις 13 Μαίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τιτάν

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν η έγκριση των ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2020 αλλά και εκλογές νέων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων στις Μαΐου 2021 (ώρα 10:00 π.μ.), ανακοίνωσε σήμερα η Τιτάν, παροτρύνοντας παράλληλα τους μετόχους να αποφύγουν τη φυσική παρουσία τους στη συνέλευση και να συμμετέχουν εξ αποστάσεως, λογω των περιορισμών που ενδέχεται να ισχύουν στην Κύπρο σχετικά με τις κοινωνικές αποστάσεις.

Συγκεκριμένα, η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών)

4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

7. Εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιάρα ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022

8. Εκλογή του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για μία νέα θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022

9. Εκλογή του κ. Στυλιανού (Στέλιου) Τριανταφυλλίδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για μία νέα θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022

10. Τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας

11. Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρίας. (ανάλογες διατάξεις είναι συνήθεις σε δανειακές συμβάσεις διεθνώς, αλλά σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων)  

12. Παροχή εξουσιοδότησης

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Στόχος η μείωση εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030

Ο όμιλος έχει θέσει 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.