ΓΔ: 910.34 0.25% Τζίρος: 43.76 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Ελλάκτωρ: Στο 25,58% αυξήθηκε το μερίδιο των Μπάκου - Καϋμενάκη

Η αύξηση του μεριδίου πραγματοποιήθηκε με δύο χρηματιστηριακές συναλλαγές στις 27 Μαίου και στις 2 Ιουνίου, όπου απέκτησαν το 3,11% και 2,41% αντίστοιχα.

Στην αύξηση του μεριδίου τους στο 25,58% μέσω δύο χρηματιστηριακών συναλλαγών, προχώρησαν οι εφοπλιστές κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία Greenhill Investment, όπως τονίζει σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση η Ελλάκτωρ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Greenhill Investment προχώρησε σε εξαγορά του 3,11% της Ελλάκτωρ στις 27 Μαίου και επιπλέον 2,41% στις 2 Ιουνίου. 

Η ανακοίνωση της Eλλάκτωρ

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ’ άρθρο 9 και 10 του ν.3556/2007) που έλαβε, στις 3 και 4 Ιουνίου 2021, από μέτοχό της (GREENHILL INVESTMENTS LIMITED) και υπόχρεα πρόσωπα (ICEBERG CAPITAL LIMITED, Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, ως ακολούθως:

Ι. 1. Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, το οποίο ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συναλλαγή: 27.05.2021 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή: Άμεση συμμετοχή: 42.980.666 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,0589% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 20,0589% (ήτοι 42.980.666 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή: Άμεση συμμετοχή: 49.647.332 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 23,1703% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 23,1703% (ήτοι 49.647.332 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

2. Συναφώς, το νομικό πρόσωπο ICEBERG CAPITAL LIMITED (που ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), η οποία ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ενημερώνει για τη μεταβολή (ημερομηνία συναλλαγής 27.05.2021) σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα στην εκδότρια, συνεπεία της υπό (Ι1) γνωστοποίησης: Η άμεση συμμετοχή πριν και μετά τη συναλλαγή είναι 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η έμμεση συμμετοχή από 42.980.666 ήτοι 20,0589% διαμορφώθηκε μετά τη συναλλαγή σε 49.647.332 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 23,1703% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) διαμορφώθηκε σε 23,1703% (ήτοι 49.647.332 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

3. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, που ελέγχουν από κοινού, την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, με τη σειρά της ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ενημερώνουν για τη μεταβολή (ημερομηνία συναλλαγής 27.05.2021) σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου που κατέχουν έμμεσα στην εκδότρια, συνεπεία των υπό (Ι1) και (Ι2) γνωστοποιήσεων:

Α. Η άμεση συμμετοχή πριν και μετά τη συναλλαγή είναι 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η έμμεση συμμετοχή από 42.980.666 ήτοι 20,0589% διαμορφώθηκε μετά τη συναλλαγή σε 49.647.332 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 23,1703% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) διαμορφώθηκε σε 23,1703% (ήτοι 49.647.332 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Τα δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από εναπομείνασες, πριν τη συναλλαγή, 11.835.210 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 5,5235%, σε εναπομείνασες 5.168.544 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά τη συναλλαγή, ήτοι ποσοστό 2,4121% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε: Άμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) Έμμεση συμμετοχή:

α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 23,1703% (ήτοι 49.647.332 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και

β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 2,4121% (ήτοι 5.168.544 δικαιώματα ψήφου) και Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Από τις 24.03.2021 το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, η οποία ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, απέκτησε 6.666.666 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ήτοι ποσοστό 3,1114%). Κατόπιν τούτου, την 27.05.2021, για την GREENHILL INVESTMENT LIMITED, και εμμέσως την ICEBERG CAPITAL LIMITED και τους κ.κ. Δ. Μπάκο και Ι. Καϋμενάκη, υπήρξε μεταβολή στη συμμετοχή τους ≥ του 3%. Η συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, παραμένει άνω του ορίου 25%.

ΙΙ. 1. Η GREENHILL INVESTMENT LIMITED, η οποία ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συναλλαγή: 02.06.2021 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή: Άμεση συμμετοχή: 49.647.332 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 23,1703% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 23,1703% (ήτοι 49.647.332 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή: Άμεση συμμετοχή: 54.815.876 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2. Συναφώς, το νομικό πρόσωπο ICEBERG CAPITAL LIMITED (που ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), η οποία ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ενημερώνει για τη μεταβολή (ημερομηνία συναλλαγής 02.06.2021) σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα στην εκδότρια, συνεπεία της υπό (ΙΙ1) γνωστοποίησης: Η άμεση συμμετοχή πριν και μετά τη συναλλαγή είναι 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η έμμεση συμμετοχή από 49.647.332 ήτοι 23,1703% διαμορφώθηκε μετά τη συναλλαγή σε 54.815.876 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) διαμορφώθηκε σε 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

3. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, που ελέγχουν από κοινού, την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, με τη σειρά της ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ενημερώνουν για τη μεταβολή (ημερομηνία συναλλαγής 02.06.2021) σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου που κατέχουν έμμεσα στην εκδότρια, συνεπεία των υπό (ΙΙ1) και (ΙΙ2) γνωστοποιήσεων:

Α. Η άμεση συμμετοχή πριν και μετά τη συναλλαγή είναι 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η έμμεση συμμετοχή από 49.647.332 ήτοι 23,1703% διαμορφώθηκε μετά τη συναλλαγή σε 54.815.876 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) διαμορφώθηκε σε 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Τα δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από εναπομείνασες, πριν τη συναλλαγή, 5.168.544 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 2,4121%, σε εναπομείνασες 0 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά τη συναλλαγή, ήτοι ποσοστό 0% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε:

Άμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) Έμμεση συμμετοχή:

α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και

β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 0% (ήτοι 0 δικαιώματα ψήφου) και Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος επενδυτής στην Ελλάκτωρ η AtlasInvest με ποσοστό 3,6%

Η AtlasInvest ιδρύθηκε το 2007 από τον Marcel van Poecke με στόχο να επικεντρωθεί στην επένδυση ενεργειακών έργων έχοντας εκ τότε αποκτήσει αλλά και πουλήσει ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.